At this point là gì

     

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự 90namdangbothanhhoa.vn.

Bạn đang xem: At this point là gì

Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


< + question word > It was so confusing that eventually it got to the point where no one knew what was going on.
I said I"d tell her the bad news, but when it came to the point (= when I had khổng lồ vị it), I couldn"t.

Xem thêm: Rich Text Format Là Gì - Tiêu Chuẩn Rtf (Rich Text Format)


Thêm các ví dụ What"s the point of that?There"s no point in going if Maggie isn"t going khổng lồ be there.
He won the world heavyweight boxing championship on points (= as a result of the points that he had won).
a socket khổng lồ which a wire from a piece of electrical equipment is connected in order to lớn supply it with electrithành phố or a radio, television, or other signal:
a place on a railway trachồng where the rails (= metal bars on which the trains travel) can be moved lớn allow a train lớn change from one traông xã to lớn another:
The point is that on weekends and late at night there should always be someone on duty to deal with emergencies.
no point (in doing sth) There is no point in discussing this further if you"ve sầu already made up your mind.

Xem thêm: Hành Trình Nổi Tiếng Của Nhóm Nhạc Quốc Dân Hoa Ngữ Tfboys, Tiểu Sử Và Lý Lịch Nhóm Nhạc Tfboys


get to/reach a/the point It"s taken us years khổng lồ get to lớn the point where we"re making a reasonable profit.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập 90namdangbothanhhoa.vn English 90namdangbothanhhoa.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message