Bifurcation là gì

     

chia làm cho hai nhánh, khu vực rẽ, địa điểm rẽ đôi là các bản dịch hàng đầu của "bifurcation" thành giờ đồng hồ 90namdangbothanhhoa.vnệt. Câu dịch mẫu: You"re at the carotid bifurcation. ↔ Cậu đang ở đoạn rẽ nhánh cồn mạch cảnh rồi đấy.


*

*

*

*

Because we have been impacted so much by Western world90namdangbothanhhoa.vnews, he talks about these world90namdangbothanhhoa.vnews being in collision in each Aboriginal and indi90namdangbothanhhoa.vndual, so that we kind of see the world in a bifurcated way.

Bạn đang xem: Bifurcation là gì


Xé tan những cuộc xung chợt tầm nhìn quả đât ) vụ 90namdangbothanhhoa.vnệc hóa ý thức định nghĩa nguyên sơ của tầm nhìn cố gắng giới bản địa
A binary tree may thus be also called a bifurcating arborescence—a term which appears in some very old programming books, before the modern computer science terminology prevailed.
Vì vậy cây nhị phân có thể gọi là arborescence phân nhánh đôi (bifurcating arborescence)—một thuật ngữ xuất hiện trong các sách lập trình rất cũ, trước khi thuật ngữ công nghệ máy tính văn minh chiếm ưu thế.
A new clade Bifurcata (bifurcated tongue) has been proposed to include Iguania as a sister taxon lớn Anguimorpha. ^ Many studies also recognize a clade called Scincogekkonomorpha, which is a stem-based taxon defined khổng lồ include all lizards more closely related khổng lồ geckos và skinks than to iguanas.
Một nhánh bắt đầu gọi là Bifurcata (lưỡi chẻ đôi) đã từng có lần được lời khuyên để bao hàm Iguania như là nhóm bà bầu với Anguimorpha ^ Nhiều nghiên cứu cũng công nhận một nhánh call là Scincogekkonomorpha, là một trong những đơn vị phân loại dựa theo thân cây; được khái niệm để bao hàm toàn bộ các loài thằn lằn gồm quan hệ họ hàng sát với tắc kè với thằn lằn bóng hơn là với nhông/kỳ nhông.
On 18 August 2006, Andaman district was bifurcated into two districts: North & Middle Andaman district & South Andaman district.
Từ 18 mon 8 năm 2006, huyện chia thành 2 huyện mới là North và Middle Andaman với South Andaman. ^ “Districts of India”.
The philosopher Alasdair MacIntyre published a book in 2006 titled Edith Stein: A Philosophical Prologue, 1913–1922, in which he contrasted her li90namdangbothanhhoa.vnng of her own personal philosophy with Martin Heidegger, whose actions during the Nazi era, according lớn MacIntyre, suggested a "bifurcation of personality."
Năm 2006 triết gia Alasdair MacIntyre đã chế tạo quyển sách nhan đề Edith Stein: A Philosophical Prologue, 1913-1922, trong số đó ông so sánh lối sinh sống theo triết lý riêng rẽ của bà với Martin Heidegger, người dân có những hành động trong thời Quốc buôn bản – theo MacIntyre - là "sự phân chia đôi nhân cách".
Starting with newspapers, what we saw was high cost as an initial requirement for making information, knowledge và culture, which led khổng lồ a stark bifurcation between producers -- who had to lớn be able lớn raise financial capital, just like any other industrial organization -- và passive consumers that could choose from a certain phối of things that this industrial mã sản phẩm could produce.

Xem thêm: Ngành Sư Phạm Tiểu Học - Tuyển Sinh Lấy Bao Nhiêu Điểm


Lấy nhật báo có tác dụng 1 ví dụ, ta hoàn toàn có thể thấy ngân sách cao là một trong những yêu cầu ban sơ để tích lũy thông tin, học thức và văn hóa truyền thống những yếu tố dẫn tới 90namdangbothanhhoa.vnệc phân nhánh rõ rệt một trong những người sản xuất có công dụng huy cồn vốn tài bao gồm giống như bất kể tổ chức công nghiệp nào cùng những quý khách thụ động gạn lọc từ một số trong những mẫu mã độc nhất định vày những quy mô công nghiệp sản xuất.
The resulting bifurcation of the các buổi party apparatus into industrial & agricultural sectors at the oblast (pro90namdangbothanhhoa.vnnce) level và below contributed lớn the disarray and alienated many buổi tiệc nhỏ officials at all levels.
Kết quả phân chia rẽ bộ máy của đảng thành các nghành nghề công nghiệp và công nghiệp tại những vùng (tỉnh) mức và bên dưới đóng góp vào sự xáo trộn và xa lánh những cán bộ đảng ở hầu hết cấp.
CPU Transistors: 382 million CPU die size: 81 mm2 Graphics & Integrated Memory Controller transistors: 177 million Graphics & Integrated Memory Controller die size: 114 mm2 Steppings: C2, K0 bộ 90namdangbothanhhoa.vn xử lý core i7-610E, i7-620UE, i7-620LE & i7-660UE have tư vấn for ECC memory và PCI express port bifurcation.
Bóng bán dẫn CPU: 382 triệu form size CPU die: 81 mm2 Bóng cung cấp dẫn Đồ họa và bộ điều khiển bộ nhớ lưu trữ tích hợp: 177 triệu size die Đồ họa và bộ điều khiển bộ nhớ tích hợp: 114 mm2 Steppings: C2, K0 chip core i7-610E, i7-620UE, i7-620LE và i7-660UE có hỗ trợ cho bộ nhớ lưu trữ ECC với cổng PCI express rẽ nhánh.
This is a fundamental shift from even just a few years ago when the bifurcation points between business and personal , outside and inside , & us-and-them was more 90namdangbothanhhoa.vnsible . "
Đây là sự thay đổi cơ bạn dạng thậm chí từ cách đó vài năm khi bao gồm sự phân chia giữa doanh nghiệp lớn và cá thể , bên phía ngoài và phía bên trong , họ và họ rõ ràng hơn " .
So those seem like two bifurcated problems, but I kind of started to lớn think about, you know, what is obesity và hunger?
Dường như đây là 2 sự 90namdangbothanhhoa.vnệc riêng lẽ, nhưng lại tôi bắt đầu nghĩ về 90namdangbothanhhoa.vnệc, các bạn biết đấy, đồ vật gi là phệ phì, đồ vật gi là đói kém.
And even when we explained that if ABE goes away, all those 7,500 jobs go away too, we sometimes have this bifurcation between business and the social.

Xem thêm: Catalogue Là Gì? Gồm Những Gì? Làm Thế Nào Để Thiết Kế Catalogue Đẹp? ?


Và thậm chí còn khi cửa hàng chúng tôi giải say đắm nếu ABE đổi thay mất, toàn bộ 7500 quá trình kia cũng đổi thay mất, cửa hàng chúng tôi thi thoảng phân tách đường giữa kinh doanh và xã hội.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M