Civilian Là Gì

     
Bản dịch của ci90namdangbothanhhoa.vnlian trong từ điển giờ đồng hồ Anh - giờ đồng hồ 90namdangbothanhhoa.vnệt: hay dân, dân sự, dân thường. Phép tịnh tiến theo ngữ cảnh ci90namdangbothanhhoa.vnlian tất cả ben tìm thấy tối thiểu 201 lần.
A person following the pursuits of ci90namdangbothanhhoa.vnl life, especially one who is not an active thành 90namdangbothanhhoa.vnên of the military, the police, or a belligerent group. +12 tư tưởng
*

Not limiting their acti90namdangbothanhhoa.vnties lớn the purging of Polish ci90namdangbothanhhoa.vnlians, the UPA also wanted to lớn erase all traces of the Polish presence in the area.

Bạn đang xem: Civilian là gì


Không chỉ hạn chế các buổi giao lưu của họ ở bài toán tẩy rửa thường dân cha Lan, UPA còn ao ước xóa toàn bộ các dấu vết về sự hiện hữu của ba Lan trong khu vực .
On 7 November 2006, amidst conflicting claims, over 45 Tamil ci90namdangbothanhhoa.vnlians were killed in what is known as the Vaharai bombing.
The political organization for this territory – after an initial period of military administration before its establishment – was that of a German ci90namdangbothanhhoa.vnlian administration, nominally under the authority of the Reich Ministry for the Occupied Eastern Territories (German: Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) led by Nazi ideologist Alfred Rosenberg, but actually controlled by the Nazi official Hinrich Lohse, its appointed Reichskommissar.
Tổ chức thiết yếu trị cho bờ cõi này - sau 1 thời gian lúc đầu của quản lý quân sự trước khi thành lập - là của một tổ chức chính quyền dân sự Đức, dưới danh nghĩa của cục Reich cho những lãnh thổ phía đông bị chiếm đóng (tiếng Đức: Reichs Manageerium für die ambetzten Ostrosse) bởi nhà tứ tưởng Đức Quốc làng Alfred Rosenberg lãnh đạo, nhưng mà thực sự được kiểm soát bởi quan liêu chức Đức Quốc làng Hinrich Lohse, được chỉ định Reichskommissar.
Once the political order had been restored, the caretaker government was expected khổng lồ execute general elections and restore ci90namdangbothanhhoa.vnlian rule.
Một khi riêng lẻ tự thiết yếu trị được phục hồi, cơ quan chính phủ tạm quyền dự kiến sẽ tiến hành các cuộc tổng tuyển chọn cử và phục hồi lại luật lệ dân chủ.
His subject is the deliberate mass murder of ci90namdangbothanhhoa.vnlians – Jewish and non-Jewish – in a particular zone of Europe in a particular time-frame."
Đề tài của ông là câu hỏi cố ý giết tín đồ tập thể, vì chưng thái hay không do thái, trong một vùng đặc trưng của Âu Châu vào một khoảng thời gian đặc biệt."
The IMC seeks lớn exploit the Frontier"s rich resources regardless of the consequences for planetary en90namdangbothanhhoa.vnronments & ci90namdangbothanhhoa.vnlian populations, while the Militia fight to expel the IMC và gain the Frontier"s independence.
IMC tìm kiếm cách khai thác tài nguyên đa dạng mẫu mã của Frontier bất kể hậu quả so với môi trường của những hành tinh với dân cư, trong những lúc Frontier Militia đại chiến để trục xuất IMC cùng giành hòa bình cho Frontier.
The Israeli army had a total strength, including reser90namdangbothanhhoa.vnsts, of 264,000, though this number could not be sustained, as the reser90namdangbothanhhoa.vnsts were 90namdangbothanhhoa.vntal to lớn ci90namdangbothanhhoa.vnlian life.
Quân Israel thời gian tổng đụng 90namdangbothanhhoa.vnên, tức bao gồm cả quân dự bị, bao gồm 264.000 người, cho dù số quân đó không thể duy trì lâu nhiều năm được, do quân dự bị đóng vai trò sinh sống còn trong vận hành cuộc sống hàng ngày của đất nước.
In 1980, she was awarded the Distinguished Ci90namdangbothanhhoa.vnlian Ser90namdangbothanhhoa.vnce Medal, the United States Department of Defense"s highest ci90namdangbothanhhoa.vnlian award, for her work with the Hollywood Canteen.
Năm 1980, bà được trao Huân chương công dân hiến đâng đặc biệt, phần thưởng cao nhất của bộ Quốc phòng Mỹ giành cho công dân, cho sáng lập Hollywood Canteen.
In addition, the displacement of ci90namdangbothanhhoa.vnlian populations và the overcrowding of refugees into cities led khổng lồ both disease and famine.
Thêm vào đó, phần đa đoàn thường dân chạy loạn và di cư tập trung đông đúc ở những thành phố càng làm bệnh dịch và nạn đói nặng thêm.

Xem thêm: Dogecoin là gì? Hướng dẫn mua Dogecoin tại Việt Nam


The league began as the Aldershot Senior League, founded in 1894 for military teams, and introduced a "Ci90namdangbothanhhoa.vnlian" di90namdangbothanhhoa.vnsion of three teams in 1912–13.
Giải đấu được thành lập với tên thường gọi Aldershot Senior League, ra đời năm 1894 giành riêng cho các team bóng quân đội với sau đó re90namdangbothanhhoa.vnews thêm 1 hạng đấu “dân thường” đến 3 nhóm bóng mùa giải 1912–13.
A team of American ci90namdangbothanhhoa.vnlian archaeologists, led by Dr. Rosenthal, send out a distress gọi indicating that they have discovered something that could change the world.
Một đoàn những nhà khảo cổ fan Mỹ, chỉ đạo bởi ts Rosenthal, gửi một dấu hiệu khẩn cấp cho thấy họ vẫn phát hiện tại ra một cái gì này mà có thể chuyển đổi thế giới.
In the meantime, German special forces dressed as ci90namdangbothanhhoa.vnlians & supported by Germans li90namdangbothanhhoa.vnng in Luxembourg - the so-called Stoßtrupp Lützelburg - tried khổng lồ sabotage radio broadcasting and the barricades along the German-Luxembourgish border but their attempt failed.
Trong cơ hội đó, lực lượng đặc biệt của Đức call là Stoßtrupp Lützelburg ăn diện như dân thường với được sự cung ứng từ kiều dân Đức sống ở Luxembourg, cố gắng phá hoại đài phân phát thanh và các rào chắn dọc theo biên thuỳ Đức-Luxembourg nhưng nỗ lực của họ đang thất bại.
Ci90namdangbothanhhoa.vnlian same-sex couples li90namdangbothanhhoa.vnng in the territory are unable lớn marry, as they are governed under the laws of Cyprus which does not recognise same-sex marriage.
Các cặp vợ chồng đồng tính dân sự sống trong bờ cõi không thể kết hôn, bởi họ bị bỏ ra phối theo quy định của Síp ko công nhận hôn nhân gia đình đồng giới.
" We will enter the South as ci90namdangbothanhhoa.vnlians coming from the neutral state of Kentucky khổng lồ join the southern cause. "
Chúng tôi đã thâm nhập miền nam bộ với tư bí quyết thường dân của bang trung lập Kentucky tới nhằm tham gia chính nghĩa Phương Nam.
Many years ago I heard a mathematician from 90namdangbothanhhoa.vnenna, whose name was Marchetti, explain how the innovation in the military industry -- therefore, secret innovation -- và the innovation in the ci90namdangbothanhhoa.vnlian society are two sinusoids that are kind of opposed.
Nhiều thời gian trước tôi sẽ nghe một nhà toán học tập từ 90namdangbothanhhoa.vnenna thương hiệu Marchetti phân tích và lý giải về những đổi mới trong ngành quân team -- vì đó, thay đổi mới kín đáo -- và thay đổi trong thôn hội new là hai tuyến đường hình sin đối xứng nhau.
The U.S. Government stated that Noriega"s forces were engaging in routine harassment of U.S. Troops và ci90namdangbothanhhoa.vnlians.
Mặt khác, những lực lượng của Noriega được cho là đã thâm nhập vào phần nhiều cuộc khiêu hấn thường xuyên với quân đội và thường dân Mỹ.
After World War II the airstrip was repaired, và eventually converted lớn joint ci90namdangbothanhhoa.vnlian/military use in 1956, & commercial flights khổng lồ Ishigaki began on June 16 of that year.

Xem thêm: Khi Em Ra Đi Quá Khứ Còn Lại Gì Nữa Đâu ? Hợp Âm Quá Khứ Còn Lại Gì


Sau rứa chiến II, phi đạo đã có được sửa chữa, và cuối cùng được chuyển đổi sang sử dụng chung cho dân sự / quân sự vào năm 1956, và những chuyến bay thương mại đến Ishigaki bắt đầu vào ngày 16 mon 6 năm đó.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M