Confucius Là Gì

      49
Western name of Kong Qiu (孔丘), an influential Chinese philosopher who lived 551 BCE – 479 BCE.+6 definitions

*

*

9 At the outset, Confucianism was a school of ethics and morality based on the teachings of its founder, Confucius.

Bạn đang xem: Confucius là gì


9 Khởi đầu Khổng Giáo là một trường phái về nguyên tắc xử thế và đạo đức dựa trên cơ sở những dạy dỗ của người sáng lập, Khổng Phu Tử.
The original three-room house of Confucius was removed from the temple complex during a rebuilding undertaken in 611 AD.
Căn nhà ba gian ban đầu của Khổng Tử được di rời khỏi khu vực miếu thờ trong quá trình xây dựng lại vào năm 611.
If you want to feel the future, if you want to taste the future, try China -- there"s old Confucius.
Nếu bạn muốn cảm nhận được tương lai, muốn nếm vị tương lai hãy xem Trung Quốc, một Khổng Tử thời cổ đại.
He claimed to be the reincarnation of other notable figures including Confucius, Mona Lisa, Benjamin Franklin, Socrates, Queen Elizabeth I, and Tsar Peter I the Great.
Ông cũng tuyên bố mình là đầu thai của những nhân vật nổi tiếng khác như Khổng tử, Mona Lisa, Benjamin Franklin, Socrates, Nữ hoàng Elizabeth I, và Peter Đại đế.
When Emperor Taizu pointed out that the Buddha was not a Chinese god, Yelü Bei advocated offering first to Confucius.
Khi Thái Tổ hoàng đế chỉ ra rằng Phật không phải là một thần thánh Trung Hoa, Gia Luật Bội đã tán thành cúng tế Khổng Tử trước tiên.
About half the Bible writers finished their writings before the birth of both Confucius, the renowned Chinese sage, and Siddhārtha Gautama, the founder of Buddhism.
Khoảng phân nửa số người viết Kinh Thánh hoàn tất việc ghi chép của họ trước khi nhà hiền triết lừng danh Trung Hoa là Khổng Tử và người sáng lập Phật giáo là Sĩ-đạt-ta Cồ-đàm ra đời.
Yan deliberately organized many features of his Heart-Washing Society on the Christian church, including ending each service with hymns praising Confucius.
Diêm Tích Sơn chủ tâm sắp xếp nhiều đặc điểm của Tẩy tâm xã vào trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo, bao gồm kết thúc mỗi buổi tế lễ bằng một thánh ca ca ngợi Khổng Tử.
Cứ như là chỉ với một lời nói, ông đã chuyển hóa mọi suy nghĩ của tôi về cuộc sống và y học và Khổng tử.
The work was translated into English by Michael Derrick as Ways of Confucius and of Christ (London, 1948), and into Dutch by Frans Van Oldenburg-Ermke, under the title Mijn roeping: herinneringen en gedachten (Bruges, n.d. ).
Tác phẩm này được dịch sang tiếng Anh bởi Michael Derrick và sang tiếng Hà Lan bởi Frans Van Oldenburg-Ermke, dưới tiêu đề Mijn roeping: herinneringen en gedachten (Bruges, nd ).

Xem thêm: G A Gap Year Là Gì ? Bạn Có Dám Thử Thách Cùng Gap Year Không?


Hi, I"m Alina Wang and welcome to Discovering China the show where we traverse the vast tapestry of traditional Chinese culture. are will be finding out about Confucius China"s most famous philosopher
Xin chào, tôi là Alina Wang. Chào mừng đến với Khám Phá Trung Hoa, nơi chúng ta cùng nhau du ngoạn nền văn hóa truyền thống vĩ đại Trung Hoa. Hôm nay ta sẽ tìm hiểu về Khổng Tử, triết gia lừng danh nhất Trung Quốc; rồi trở lại Đài Bắc nghe giám khảo phỏng vấn những đầu bếp lọt vào vòng bán kết Cuộc thi Ẩm Thực của NTD.
This date was chosen to commemorate the birth of Confucius , believed to be the model master educator in ancient China .
Ngày này là dành để tưởng niệm ngày sinh của Khổng Tử , một nhà giáo bậc thầy gương mẫu thời Trung Quốc cổ đại .
The sixth century before Christ brought illustrious thinkers such as Confucius in China and Buddha in Eastern India, but the power of God’s priesthood was upon Daniel, the prophet living in captivity during the reign of the Babylonian king Nebuchadnezzar.
Thế kỷ thứ sáu trước Đấng Ky Tô đã có những nhà tư tưởng lẫy lừng như Đức Khổng Tử ở Trung Quốc và Phật Thích Ca ở Đông Ấn Độ, nhưng quyền năng của chức tư tế của Thượng Đế ngự trên Đa Ni Ên, vị tiên tri đang sống trong cảnh tù đày dưới thời trị vì của vua Ba By Lôn là Nê Bu Cát Nết Sa.
Within two years after the death of Confucius, his former house in Qufu was already consecrated as a temple by the Prince of Lu.
Hai năm sau khi Khổng Tử qua đời, ngôi nhà cũ của ông ở Khúc Phụ đã được hoàng tử của nước Lỗ đặt làm nhà thờ.
Confucius is born in the state of Lou this is in modern- day Shandong Province not time when confucius was born China was kinda like medieval Europe different states were competing with each other for power, Confucius saw morality deteriorating the aristocracy turning that back on the traditions of the Zhou dynasty.
Khổng Tử xem nhà Chu là thời đại hoàng kim, và ông có sứ mệnh đưa đất nước Trung Hoa trở lại thời kì huy hoàng đó, đưa nhân tâm quay về với Đạo. Ngày nay, chữ " Đạo " ngụ ý chỉ sự tu dưỡng nội tâm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhấn mạnh về đạo đức. Khổng Tử cảm thấy con người thời đại ông đã đánh mất sự tôn kính đối với các lễ nghi và chuẩn mực xã hội được đặt định trước đó. Nhiều người cử hành nghi thức mà không thực sự hiểu nội hàm chân chính của chúng, Theo ngôn ngữ thời bấy giờ thì chính là " thế gian vô Đạo. "
Confucius felt he had a mission to return China to its former glory to return to the way or the Dao today the Dao refers to Chinese traditional culture self cultivation ( that ) emphasis on the way of virtue
Khổng Tử nhấn mạnh một số khái niệm triết học làm nền tảng duy trì trật tự xã hội Trung Hoa trong suốt hai nghìn năm sau đó, bao gồm Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và Tín cũng như lòng trung thành và hiếu thảo trong các mối quan hệ giữa bề dưới với bề trên như phụ- tử, quân- thần.
Reading these words, one can see that Confucius’ statement is a negative version of what Jesus later said.
Khi đọc những lời này, một người có thể thấy rằng lời tuyên bố của Khổng Tử tương tự những gì Chúa Giê-su nói sau này, nhưng có tính cách thụ động.
It has been played since ancient times, and has traditionally been favoured by scholars and literati as an instrument of great subtlety and refinement, as highlighted by the quote "a gentle man does not part with his qin or se without good reason," as well as being associated with the ancient Chinese philosopher Confucius.
Đàn này được chơi từ thời cổ đại, theo truyền thống được các học giả và sĩ phu yêu thích và xem là loại nhạc cụ thanh nhã, tinh tế, như được nhấn mạnh trong trích dẫn "quân tử không thể rời cầm hay sắt (tên một loại nhạc cụ) của mình mà không có lí do chính đáng," cũng như được liên kết với triết gia Trung Quốc cổ đại Khổng Tử.
I did what I was passionate about, and I thought at some point that I had developed this thinking that if you"re passionate about what you do, you will not have to work a single day in your life, until I realized it was Confucius who said that.
Tôi đã theo đuổi niềm đam mê của mình, và tôi đã từng nghĩ mình phát hiện ra chân lý này rằng nếu bạn đam mê điều bạn làm, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời, cho đến khi tôi nhận ra Khổng Tử đã nói vậy.
China"s civil society should consider setting up a "Confucius Peace Prize", launching the evaluation and selection and finding the real Peace Prize winners from all over the world.
Xã hội dân sự Trung Quốc hãy xem xét thiết lập "Giải Hòa bình Khổng Tử" để mà đánh giá và lựa chọn người xứng đáng được giải hòa bình từ khắp mọi nơi trên thế giới.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M