NGHĨA CỦA TỪ DESTINATION, TỪ DESTINATION LÀ GÌ? (TỪ ĐIỂN ANH

     

đích, chốn, mục đích dự định là các bạn dạng dịch bậc nhất của "destination" thành giờ 90namdangbothanhhoa.vnệt. Câu dịch mẫu: She is destined lớn be sold for political currency. ↔ Số phận của cô ấy ta là bị buôn bán đi vì mục đích chính trị.


She is destined lớn be sold for political currency.

Số phận của cô ấy ta là bị bán đi vị mục đích thiết yếu trị.


*

*

And the Promised Land was right before them, so they had just lớn move toward it as a ship moves toward a light marking its destination.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ destination, từ destination là gì? (từ điển anh


Giờ đây, Đất hứa ở tức thì trước mắt. Chúng ta chỉ vấn đề tiến vào, như nhỏ tàu tiến tới tia nắng báo hiệu nơi cập bến.
In July 2019, Google will update the Destination Requirements policy lớn disallow advertising for destinations that 90namdangbothanhhoa.vnolate app or website store policies like Google Play or Chrome Developer Programme policies.
Vào tháng 7 năm 2019, Google sẽ update chính sách Yêu cầu về đích đến để không được cho phép quảng cáo cho những đích cho 90namdangbothanhhoa.vn phạm chế độ của ứng dụng hoặc siêu thị web như Google Play hoặc cơ chế Chương trình giành cho nhà cải cách và phát triển Chrome.
Nếu một loại sản phẩm "Bị từ chối", có nghĩa là mặt mặt hàng đó tất yêu hiển thị vào điểm đến các bạn đã chọn.
Some New Age believers engage in travel lớn locations they consider important according khổng lồ their beliefs; for example, Stonehenge is a popular destination among New Age seekers.
Một số tín thứ Thời đại new tham gia du ngoạn đến các địa điểm mà người ta cho là quan trọng theo niềm tin của họ; ví dụ, Stonehenge là 1 trong những điểm đến nổi tiếng trong những những fan đi theo Thời đại Mới.
Separate robust control system modes are designed in order lớn address the rapid magnetic head traversal operation, known as the seek, a transitional settle operation as the magnetic head approaches its destination, and a track following mode during which the disk drive performs its data access operation.
Các chính sách điều khiển chắc chắn riêng biệt được thiết kế để xử lý vấn đề chuyển động giao giảm của đầu từ bỏ được nhanh chóng, được gọi là tìm kiếm kiếm, một vận động chuyển tiếp khi đầu từ bỏ tiếp cận đích cho tới của nó, với một chính sách bám theo dấu trong thời gian ổ đĩa thực hiện vận động truy cập tài liệu của nó.
The items object should have a key that corresponds lớn the primary identifier of the hàng hóa or ser90namdangbothanhhoa.vnce (for example, ID or destination) và a google_business_vertical key that represents the type of feed that the identifier should be matched against.
Đối tượng items phải tất cả khóa tương xứng với quý hiếm nhận dạng chủ yếu của sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại (ví dụ: ID hoặc destination) và khóa google_business_vertical biểu lộ loại mối cung cấp cấp tài liệu mà giá trị nhận dạng phải khớp.
He was originally destined to be a merchant, but after a 90namdangbothanhhoa.vnsit to Sinai in 1817 he developed an interest in natural history.
Ông thuở đầu dự định theo ngành mến gia, tuy thế sau một chuyến thăm đến bán đảo Sinai vào năm 1817 ông đã phát triển sự để ý đến lịch sử tự nhiên.
He said, “It seems as though the adversary was aware ... That I was destined lớn prove a disturber and an annoyer of his kingdom.” 16 I have written in the margin of my scriptures, “Be a disturber!”
Ông nói: “Có thể nói rằng quân địch nghịch đã nhận được biết rằng tôi đang lãnh một thiên chức để xáo trộn cùng quấy rầy quốc gia của hắn”16 Tôi vẫn 90namdangbothanhhoa.vnết bên mép của thánh thư của tôi, “Là một kẻ xới trộn!”
Despite being the country’s premier sea side destination, after decades of war & upheaval the town and its infrastructure remain very much disjointed và architecturally unimpressive.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện Công Nghiệp Tiếng Anh Là Gì


Mặc dù là điểm đến số 1 của khu đất nước, sau không ít thập kỷ cuộc chiến tranh và biến động thị trấn và hạ tầng của nó vẫn còn đó rất rời rốc và bản vẽ xây dựng không ấn tượng.
Enable this option if you want to tải về your pictures into automatically created file date-based sub-albums of the destination album
Bật tùy chọn này nếu bạn có nhu cầu tải các hình ảnh về bộ ảnh phụ dựa vào ngày mon tập tin của bộ hình ảnh đích, được tạo tự động
They explained that they had followed the signs showing the way, & with care and effort, they had reached their destination.
Họ giải thích rằng họ đã đi theo phần nhiều tấm biển cả chỉ đường, và bằng cách đi cảnh giác và cụ sức, họ đã đi được tới đích.
If you notice any low performing automatic placements, consider adding them to lớn your managed placements, selecting a lower bid, và optimizing your ad text and destination URLs lớn improve performance.
Nếu chúng ta nhận thấy bất kỳ vị trí tự động hóa kém công dụng nào, hãy chu đáo thêm nó vào vị trí được cai quản lý, lựa chọn giá thầu thấp hơn và tối ưu hóa văn bản quảng cáo và URL đích để nâng cao hiệu suất.
Other notable destinations include Sherman Dam (based on the Hoover Dam), a large secret military base called Area 69 (based on Area 51), a large satellite dish (based on a dish from the Very Large Array), 90namdangbothanhhoa.vnnewood (based on Hollywood) và the 90namdangbothanhhoa.vnnewood sign (based on the Hollywood sign) which is located in Mulholland, and many other geographical features.
Những địa điểm đáng để ý khác bao hàm Đập Sherman (dựa bên trên Đập Hoover), một doanh trại quân đội kín đáo lớn thương hiệu là Area 69 (dựa trên Area 51), một chảo vệ tinh phệ (dựa bên trên một chảo vệ tinh bên trong Very Large Array), 90namdangbothanhhoa.vnnewood (dựa bên trên Hollywood) tương tự như nhiều đặc trưng địa lý khác.
Hohhot is a popular destination for tourists during the summer months because of the nearby Zhaohe grasslands.
They are bad for users because they can lead khổng lồ multiple similar pages in user tìm kiếm results, where each result ends up taking the user khổng lồ essentially the same destination.
Chúng bất lợi cho người dùng vì chúng rất có thể dẫn tới các trang như thể nhau trong tác dụng tìm kiếm cho người dùng, trong những số ấy về cơ bạn dạng mỗi kết quả đưa người tiêu dùng đến đích đến giống nhau.
If you phối up a destination goal khổng lồ signal the completion of an Ecommerce transaction, leave the goal Value field blank.
Nếu bạn tùy chỉnh thiết lập mục tiêu đích để báo cáo hoàn vớ một Giao dịch dịch vụ thương mại điện tử, hãy nhằm trống trường quý giá mục tiêu.
Flights over huge oceans, crossing extensive deserts, và connecting continents need careful planning to ensure a safe arrival at the planned destination.

Xem thêm: Tiểu Sử Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước


Những chuyến bay trên những đại dương bao la, ngang qua những bãi sa mạc mênh mông, và cất cánh từ châu lục này đến lục địa khác đều cần phải có sự hoạch định kỹ lưỡng để đảm bảo đi đến nơi vẫn định một biện pháp an toàn.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M