Downfall Là Gì

     
(something that causes) the usually sudden destruction of a person, organization, or government và their loss of power, money, or health:


Bạn đang xem: Downfall là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú 90namdangbothanhhoa.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.


something that causes the destruction of a person, organization, or government và that causes a loss of power, money, or health:
More often than not, such internal competition leads to lớn the downfall of the organization as allegiances are split và kin unity lost.
The downfall of the chiefs was followed by loss of prestige amuốn their underlings, the village headmen.
This political direction, and the sti-ing of wider debate through the limited publication, was the downfall of the plan.
On the contrary, their petty jealousies & frictions, their incompetence và, eventually, their cowardice greatly contributed to its humiliating downfall.
In business, transactions entail substantial risk-taking under uncertainty, which could lead khổng lồ unbearable losses; in politics, they could lead khổng lồ political downfalls.
And the darkened tones around it foretell that her lover"s downfall will be linked to how he treats this symbolic beast.
Disarmament was & is tied absolutely to the issue of security, and this was always likely lớn be its downfall during this period.
Thus, the incompetence of the monarchs of the ancien regimes in managing socio-economic change led khổng lồ their downfall.
Các cách nhìn của các ví dụ ko mô tả ý kiến của những biên tập viên 90namdangbothanhhoa.vn 90namdangbothanhhoa.vn hoặc của 90namdangbothanhhoa.vn University Press tốt của các công ty cấp phép.


Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập 90namdangbothanhhoa.vn English 90namdangbothanhhoa.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm:

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語