Feeling Blue Nghĩa Là Gì

     

kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 83 của đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, vì Hằng trọng điểm và Christopher Cruise phụ trách.

Bạn đang xem: Feeling blue nghĩa là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are RED IN THE FACE & FEELING BLUE.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là RED IN THE FACE với FEELING BLUE.

Autumn in North America is beautiful. Leaves turn colors. In the summer they’re green, richly green, then Fall slowly comes và they become light yellow, red, dark yellow, brown... A painter palette of different hues. Tourists congregate at famous national parks to enjoy the gorgeous sight of Fall foliage. Today, Mai Lan và Mike are sitting in a colorful forest on the xanh Ridge Mountain.

Mùa thu ở Bắc Mỹ Châu thiệt đẹp. Lá thay đổi màu. Vào mùa hè lá xanh, xanh tươi, rồi thu tới, lá gửi vàng nhạt, đỏ, vàng sẩm, nâu... Như bảng màu của một họa sĩ. Du khách tấp nập ở những công viên giang sơn để hưởng thụ cảnh lá mùa thu. Từ bây giờ Mai Lan và Mike đang dần ngồi vào rừng đầy mầu dung nhan ở núi blue Ridge.

MAI LAN: Mike. This is incredible! Look around, it’s so beautiful here!

Mike. Quan yếu tưởng tượng. Anh nhìn bao quát quanh xem, đẹp nhất quá xá!

MIKE: Wonderful. The sky’s blue, the leaves take on various hues of colors. This is beyond words!

Tuyệt vời. Trời xanh, lá cây đủ sắc đầy đủ màu. Lời như thế nào tả nổi!

MAI LAN: I suddenly feel so thankful, thankful for this beautiful sight, thankful for having healthy eyes lớn enjoy it.

Tôi chợt thấy cảm giác biết ơn, hàm ân cảnh đẹp này, biết ơn bao gồm đôi mắt tốt lành để mà hưởng cảnh đẹp.

MIKE: Mai Lan. You’re really thoughtful. I have the same feeling. Và I also think about the colors that we use in the English language.

Mai Lan, cô thực là có ý nghĩ sâu sắc. Tôi cũng cảm xúc như thế. Và tôi cũng nghĩ mang lại các màu sắc ta dùng trong Anh ngữ.

MAI LAN: Can you tell me specifically what you’re talking about?

Anh nói theo một cách khác rõ thêm về điều anh đang nêu lên không?

MIKE: Of course,yes. Bởi vì you know the expression “red in the face”?

Dĩ nhiên được. Cô gồm biết thành ngữ "red in the face" không?

MAI LAN: Does it mean angry?

Đó nghĩa là khó tính phải không?

MIKE: Well. To mean getting angry, they say “seeing red” as in this sentence: Mary saw red when Helen said she was dishonest.

À. Để nói đến lên cơn giận, fan ta nói dùng "seeing red" như vào câu "Mary saw red (thấy màu sắc đỏ) lúc Helen nói là cô bất lương".

MAI LAN: Then what about “red in the face”? What does it mean?

Còn "red in the face" thì sao? tức thị gì?

MIKE: Red R-E-D in the face F-A-C-E. To be red in the face means to lớn suffer embarrassment or shame. I was red in the face when I spilled coffee on Mrs. Roberson’s arm at her birthday party.

Red R-E-D in the face F-A-C-E. Lớn be red in the face tức là cảm thấy ngượng, xấu hổ. Tôi ngượng quá khi tấn công đổ coffe vào cánh tay bà Robertson trong tiệc sinh nhật của bà.

MAI LAN: Can I say: Ron was red in the face when he mistakenly announced the second as the first winner of the singing contest?

Tôi nói theo cách khác thế này được không: Ron ngượng đỏ mặt khi anh ta thông tin lầm lẫn fan thắng quán quân thi hát với người thắng giải nhì?

MIKE: Yes. Yes. That’s correct.

Đúng, đúng. Cụ là đúng đấy.

MAI LAN: bởi vì you know any idioms with the màu sắc blue?

Anh tất cả biết thành ngữ nào với màu xanh lá cây lơ không?

MIKE: Feeling blue! BLUE!

Cảm thấy xanh lơ, blue ! xanh !

MAI LAN: Does that mean “hope”?

Có nghĩa là mong muốn à?

MIKE: No, no. Feeling xanh means feeling sad. For example, Sarah felt xanh when her best friend Lee-Ann moved lớn California.

Không, không. Cảm thấy xanh (xanh lơ) nghĩa là cảm xúc buồn. Thí dụ Sarah "thấy xanh lơ" khi bạn thân của cô là Lee-Ann dọn đi California.

MAI LAN: That’s really the case.They were such close friends: they used to lớn walk to school together, on weekends they went khổng lồ the gym together & they often shared their confidences. It was evident that Sarah felt blue when Lee-Ann moved lớn California.

Đúng là trường thích hợp đó. Chúng ta là chúng ta thân, họ thường xuyên hay thuộc nhau đi dạo đến trường, vào cuối tuần họ cùng đi bè đảng dục ở sân tập và hay hay vai trung phong sự cùng với nhau. Cụ thể là Sarah bi lụy khi Lee-Ann dọn đi California.

Xem thêm: Những Điều Ít Người Biết Về Dị Nhân Magneto Là Ai, Hồ Sơ Nhân Vật Erik Lehnsherr

MIKE: và I felt blue when I called you up, left a message, but you didn’t call me back the whole day!

Và tôi bi thương khi call phone mang lại cô, để lại tin nhắn nhưng mà cô không điện thoại tư vấn lại tôi nguyên một ngày!

MAI LAN: Sorry, Mike. I forgot to kiểm tra for phone messages on that day.

Xin lỗi Mike. Tôi quên xem tin nhắn trên điện thoại cảm ứng hôm đó.

MIKE: Sometimes, people feel xanh for no reasons. They say the gloomy sky causes them lớn feel blue.

Đôi khi tín đồ ta thấy buồn mà không tồn tại lý do. Bọn họ đổ lỗi là thai trời u ám làm bọn họ buồn.

MAI LAN: Well, I remember we learned an idiom with “green”. Barry was green with envy when he saw his cousin drove a new Mercedes.

À, tôi ghi nhớ mình học một thành ngữ với màu xanh lá cây lá cây “green”. Barry xanh mặt bởi vì ghen tức khi thấy cậu em chúng ta lái chiếc xe Mercedes mới.

MIKE: Mai Lan, you have such good memory!

Mai Lan, cô gồm trí nhớ tốt lắm!

MAI LAN: You see, I’m learning English, so I try to use new idioms when there’s a chance. Idioms make a language special & interesting.

Anh à. Tôi sẽ học tiếng Anh mà. Vày vậy khi nào có dịp là tôi chũm dùng thành ngữ mới. Thành ngữ làm cho một ngôn từ thành đặc biệt và hứng thú.

MIKE: Yes. Idioms have special meanings which are mostly not deducible from those of individual words.

Đúng. Thành ngữ gồm nghĩa sệt biệt, chưa phải dò chân thành và ý nghĩa từng chữ mà lại hiểu được.

MAI LAN: When we can correctly use idioms in the English language, we feel we have mastered this language, we use it like native speakers.

Khi ta dùng các thành ngữ đúng trong Anh ngữ, ta cảm thấy như thực sự thông thạo ngữ điệu này, ta nói như bạn sinh ra trên đây, như người phiên bản xứ!

MIKE: Yes. That’s right. There are many more idioms with color. I can speak of a few more. “Grey matter” for example.

Đúng, đúng đó. Có nhiều thành ngữ với màu sắc nữa. Tôi nói theo một cách khác thêm vài từ. "Grey matter" chẳng hạn.

MAI LAN: Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R, which means the darker tissue of the brain và spinal cord, figuratively it refers to lớn the intellect, the power of thought. Is that right?

Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R có nghĩa là phần màu xám của óc cùng của đường tủy sống. Nghĩa bóng là sự thông thái, sức mạnh của bốn tưởng.

MIKE: Precisely. I say: Mai Lan has a great khuyến mãi of grey matter. Mai lan is very smart!

Đúng vậy. Tôi nói: Mai Lan có rất nhiều "chất xám". Mai Lan sáng ý lắm.

MAI LAN: Come on, Mike. How I wish that were true.

Thôi mà, Mike. Tôi ước nào đấy là sự thực.

Xem thêm: Lời Bài Hát Mình Yêu Là Tan Biến Đi Trong Nhau Từ Kiếp Nào (Ai Chết Giơ Tay Ost)

Hôm nay chúng ta vừa học nhì thành ngữ : RED IN THE FACE tức là NGƯỢNG ĐỎ MẶT cùng FEEING xanh nghĩa là CẢM THẤY BUỒN. Hằng trung khu và Christopher Cruise xin hẹn chạm mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.