Glomerulus Là Gì

      28
one of the tiny blood vessels in the kidneys that remove waste products from the blood into the urine:

Bạn đang xem: Glomerulus là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ 90namdangbothanhhoa.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Very rapid, active transepithelial fluid absorption occurs in kidney proximal tubule, where the majority of fluid filtered by the glomerulus is reabsorbed.
The glomerular lesions and disappearance of glomeruli compromised the renal function of these animals, a fact reflected in raised serum potassium and urea concentrations.
Subendothelial fibrinoid deposits were present as was mesangial cell interposition, but not in every affected glomerulus.
However, it is prudent to first provide a basic review of the glomerulus in proteinuric forms of kidney disease.
The protein filtered by the glomerulus is reabsorbed, through proximal tubular epithelial cells by endocytosis and lysosomal degradation.
Strikingly, glomeruli and primitive-appearing tubules had formed; these appeared to connect up to the polycarbonate membrane.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên 90namdangbothanhhoa.vn 90namdangbothanhhoa.vn hoặc của 90namdangbothanhhoa.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

someone who is a good friend when it is easy to be one and who stops being one when you are having problems

Về việc này

Xem thêm: Khi Cô Đơn Bạn Sẽ Làm Gì Rất Hay Thầy Thích Thiện Thuận Là Ai ???

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập 90namdangbothanhhoa.vn English 90namdangbothanhhoa.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語