GLOMERULUS LÀ GÌ

     
one of the tiny blood vessels in the kidneys that remove sầu waste products from the blood into the urine:


Bạn đang xem: Glomerulus là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự 90namdangbothanhhoa.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Very rapid, active transepithelial fluid absorption occurs in kidney proximal tubule, where the majority of fluid filtered by the glomerulus is reabsorbed.
The glomerular lesions & disappearance of glomeruli compromised the renal function of these animals, a fact reflected in raised serum potassium và urea concentrations.
Subendothelial fibrinoid deposits were present as was mesangial cell interposition, but not in every affected glomerulus.
However, it is prudent khổng lồ first provide a basic Đánh Giá of the glomerulus in proteinuric forms of kidney disease.
The protein filtered by the glomerulus is reabsorbed, through proximal tubular epithelial cells by endocytosis and lysosomal degradation.
Strikingly, glomeruli & primitive-appearing tubules had formed; these appeared to lớn connect up to the polycarbonate membrane.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của những biên tập viên 90namdangbothanhhoa.vn 90namdangbothanhhoa.vn hoặc của 90namdangbothanhhoa.vn University Press hay của những bên trao giấy phép.
*

someone who is a good frikết thúc when it is easy khổng lồ be one & who stops being one when you are having problems

Về việc này


Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn 90namdangbothanhhoa.vn English 90namdangbothanhhoa.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Lý Thời Trân - Vị Thuốc Hoàng Cầm Và Danh Y

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語