HAM HỌC TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Bạn tất cả biết Ham giao lưu và học hỏi tiếng Anh là gì không? Hôm nay, 90namdangbothanhhoa.vn sẽ reviews đến độc giả tất tần tật thông tin cụ thể về tự này trong giờ Anh. Thuộc 90namdangbothanhhoa.vn ôn tập ngay lập tức nhé.

Bạn đang xem: Ham học tiếng anh là gì


*
Ham học hỏi và giao lưu tiếng Anh là gì

Ham học hỏi và giao lưu tiếng Anh là gì?

Ham học hỏi và giao lưu trong giờ Anh mang tên là Studious. Từ này có nghĩa là một bạn có lòng tin hiếu học, đam mê học. Để cụ thể hơn chúng ta có thể sử dụng cụm từ eager khổng lồ learn để nói lên sự ham mong học tập của một người.

Những tín đồ ham học hỏi luôn luôn luôn muốn tự tra cứu kiếm, tìm hiểu những tri thức, kiến thức và kỹ năng mới. Bọn họ tự đặt ra những câu hỏi, thắc mắc và search sự giúp đỡ hoặc từ mình đưa ra câu trả lời cho những vướng mắc ấy. Ham học hỏi và giao lưu là không ngừng tìm tòi những trí thức mới là con đường dẫn mang đến thành công.

Những trường đoản cú vựng về ham giao lưu và học hỏi tiếng Anh

Willing lớn learn/work /ˈwɪlɪŋ tuː lɜːn/ wɜːk/: chuẩn bị sẵn sàng học hỏi/ làm cho việcDynamic/proactive /daɪˈnæmɪk/ prəʊˈæktɪv/: năng độngCreative /kri(ː)ˈeɪtɪv/: sáng sủa tạoFlexible/ open-minded /ˈflɛksəbl/ ˈəʊpən-ˈmaɪndɪd/: linh hoạt, sẵn sàng tiếp thu mẫu mớiAbility lớn work under high pressure /əˈbɪlɪti tuː wɜːk ˈʌndə haɪ ˈprɛʃə/: khả năng làm bài toán dưới áp lực lớnTeamwork /ˈtiːmwɜːk/: khả năng làm bài toán nhómGood interpersonal skills /gʊd ˌɪntəˈpɜːsən(ə)l skɪlz/: tài năng tương tác tốtHaving good communication /ˈhævɪŋ gʊd kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/: tiếp xúc tốtWork independently /wɜːk ˌɪndɪˈpɛndəntli/: tài năng làm câu hỏi độc lậpHighly responsible /ˈhaɪli rɪsˈpɒnsəbl/: ý thức trách nhiệm caoGood command of English/ Be fluent in English /gʊd kəˈmɑːnd ɒv ˈɪŋglɪʃ/ biː ˈflu(ː)ənt ɪn ˈɪŋglɪʃ/: trình độ tiếng Anh tốt/ thông thạo tiếng anhLogical thinking /ˈlɒʤɪkəl ˈθɪŋkɪŋ/: Khả năng suy xét logic.Deadline commitment /ˈdɛdlaɪn kəˈmɪtmənt/: cam đoan hoàn thành đúng hạn các bước được giaoAdaptability /əˌdæptəˈbɪlɪti/: năng lực thích ứngWell-organized & disciplined /wɛl-ˈɔːgənaɪzd ænd ˈdɪsɪplɪnd/: tất cả tổ chức tốt và có kỷ luậtNegotiation skills /nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃən skɪlz/: khả năng thương lượng.

Xem thêm: Tra Từ Điểm Trung Bình Trong Tiếng Anh Là Gì, Điểm Trung Bình Tiếng Anh Là Gì

Having practical experience /ˈhævɪŋ ˈpræktɪkəl ɪksˈpɪərɪəns/: Có kinh nghiệm thực tếReliable và dependable / Be trustworthy /rɪˈlaɪəbl ænd dɪˈpɛndəbl / biː ˈtrʌstˌwɜːði / : xứng đáng tin cậyPay attention khổng lồ details /peɪ əˈtɛnʃ(ə)n tuː ˈdiːteɪlz/: Cẩn thận, để ý đến những chi tiết.Having sound work ethics /ˈhævɪŋ saʊnd wɜːk ˈɛθɪks/: tư giải pháp đạo đức tốt

Ví dụ về ham học hỏi và giao lưu bằng giờ Anh cùng với eager lớn learn

When Lan was young, Lan was described as intelligent, beautiful & eager khổng lồ learn /wɛn ʃiː wɒz jʌŋ, ʃiː wɒz dɪsˈkraɪbd æz ɪnˈtɛlɪʤənt, ˈbjuːtəfʊl ænd ˈiːgə tuː lɜːn/

Ý nghĩa: khi Lan còn trẻ, Lan được diễn đạt là thông minh, xinh đẹp với ham học tập hỏi.

Xem thêm: What Does It Mean Là Gì - What Does It Mean Trong Tiếng Việt, Dịch

Lan’s new here, completely inexperienced, but eager to lớn learn /ʃiːz njuː hɪə, kəmˈpliːtli ˌɪnɪksˈpɪərɪənst, bʌt ˈiːgə tuː lɜːn/

Ý nghĩa: Lan là fan mới ngơi nghỉ đây, hoàn toàn chưa xuất hiện kinh nghiệm, dẫu vậy ham học tập hỏi.