Hồ Gươm Tiếng Anh Là Gì

     
Hồ hoàn Kiếm là vị trí săn Tây thích thú của fan học giờ Anh, cũng giống như điểm đến thương mến của bằng hữu quốc tế. Hãy trình làng cho họ nét xinh của hồ gươm cũng tương tự sự tích về đẹp tuyệt vời nhất của Việt Nam.

Bạn đang xem: Hồ gươm tiếng anh là gì


*

A. Trường đoản cú vựng sự tích hồ nước Hoàn Kiếm1. Legend | ˈledʒənd | truyền thuyết2. Magical sword | ˈmædʒɪkl̩ sɔːd |thanh gươm thần3. Blade of the sword | bleɪd əv ðə sɔːd | lưỡi gươm4. Inscribe /ɪnˈskraɪb |khắc5. The Will of Heaven /ðə wl̩ əv ˈhevn̩ |Thuận Thiên (theo ý trời)6. Long King /ˈdræɡən kɪŋ |Long Quân7. Underwater palace /ˈʌndəwɔːtə ˈpælɪs | thủy cung8. Fisherman /ˈfɪʃəmən | người đánh cá, câu cá9. Army /ˈɑːmi | quân đội, đội quân10. Net /net | lưới11. Hilt of the sword /hɪlt əv ðə sɔːd | chuôi kiếm12. Banyan tree /ˈbænjən triː | cây đa13. Strength /streŋθ/ sức mạnh14. Independent country /ˌɪndɪˈpendənt ˈkʌntri | non sông độc lập15. Thanks lớn /θæŋks tuː | nhờ có16. Victory /ˈvɪktərɪ | chiến thắng17. Boating /ˈbəʊtɪŋ | chèo thuyền18. Green Water Lake /ɡriːn ˈwɔːtə leɪk | hồ Tả Vọng19. Suddenly /sʌdn̩li | bất thình lình20. Golden Turtle /ˈɡəʊldən ˈtɜːtl̩ | rùa Vàng21. Surface /ˈsɜːfɪs | nổi lên22. Belt / belt | thắt lưng23. Dive / daɪv | lặn24. Depth / depθ |độ sâu25. Glowing / ˈɡləʊɪŋ | léo sáng, lan hào quang26. Acknowledge |əkˈnɒlɪdʒ | gọi được27. Rename / riːˈneɪm/ đổi tênB. Sự tích hồ Hoàn Kiếm“Of the many legends & stories told about Lê Lợi, the most famous concerns his magical sword.The Legend tells that the blade of the sword, inscribed with the words The Will of Heaven, came from the rồng King in his underwater palace.

Xem thêm: Ăn Gì Cho Sáng Mắt Giúp Mắt Sáng Khỏe, Ăn Gì Bổ Mắt Giúp Nhìn Sáng Rõ


A fisherman, who later joined Lê Lợi’s army, caught the blade of the sword in his net. The hilt was found by Lê Lợi himself in a banyan tree.

Xem thêm: 64 Tình Huống Sư Phạm Tiểu Học Hay Gặp Và Giải Quyết, 64 Tình Huống Sư Phạm Tiểu Học


The stories claim Lê Lợi grew very tall when he used the sword & that it gave him the strenght of many men.One day, not long after the Chinese had accepted Viet nam giới as an independent country (thanks khổng lồ Lê Lợi victories), Lê Lợi was out boating on the Green Water Lake. Suddenly a large turtle surfaced, took the sword from Lê Lợi’s belt, & dived back into the depths, carrying the glowing sword in his mouth.
Lê Lợi then acknowledged thet the sword had gone back to the rồng King with the Golden Turtle, & he renamed the lake The Lake of the Returned Sword: hoàn Kiếm Lake.”