Hoàng Tử Lai Là Ai

     
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

mặc kệ kỹ năng của bản thân trong tách tâm trí thuật ông không thể đọc được lưu ý đến của Draco Malfoy. Voldemort được xem như là phù thủy hắc ám bậm bạp nhất lịch sử vẻ vang và cần thiết đọc được cân nhắc của Snape