In The Dark Là Gì

     

Kính kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 23 của đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, vày Hằng trung khu và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: In the dark là gì

The two idioms we’re learning today are IN THE DARK và WORK lượt thích A HORSE.

Trong bài học hôm nay, nhì thành ngữ ta học tập là IN THE DARK với WORK like A HORSE.


*

Mai Lan và Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs to lớn learn fast about the various financial plans to lớn help his clients. So, Mike checked out a few books to read and prepare himself for his job.

Hôm nay Mai Lan và Mike vừa bắt đầu ở trong thư viện mấy tiếng đồng hồ. Mike chuẩn bị sửa đi làm việc bán thời hạn tại ngân hàng, anh làm nhân viên lo về cho vay tiền. Anh bắt buộc học thiệt nhanh những dịch vụ tài chính để phục vụ khách hàng, vì thế Mike sẽ mượn ra vài ba cuốn sách để đọc và sửa soạn cho câu hỏi làm.

MIKE: Mai Lan. I’m a bit nervous. This job doesn’t seem to be as simple as I originally thought.Mai Lan. Tôi khá lo. Các bước này không tồn tại vẻ giản dị và đơn giản như tôi nghĩ dịp đầu.

MAI LAN: Cheer up, Mike. You’re smart, you can learn all subjects fast. Don’t underestimate yourself!Vui lên đi, Mike. Anh thông minh, tất cả các môn học anh phần nhiều học cấp tốc lắm. Đừng trường đoản cú hạ giá mình!

MIKE: Thanks. But this is really difficult. I read the documents the ngân hàng gave me last night. Quite a tough job! I’ll have lớn read and remember a lot of information.Cám ơn cô. Nhưng câu hỏi này cạnh tranh thật. Tôi đọc những tài liệu nhà băng đưa cho hôm qua. Câu hỏi khó à ! Tôi sẽ đề nghị đọc cùng nhớ những dữ khiếu nại lắm !

MAI LAN: In any new jobs, we have lớn learn. It takes time & hard work. Don’t you agree?Trong công việc mới, ta yêu cầu học và mất thì giờ và cực nhọc nhọc. Anh gật đầu đồng ý không ?

MIKE: Yeah. I know I have khổng lồ work hard now. The more I read, the more I find out I’m in the dark.Đúng. Tôi biết tôi bắt buộc mất công. Càng gọi tôi càng thấy là tôi “in the dark”.

MAI LAN: In the dark? What’s that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it.In the dark? trong bóng buổi tối ? Tôi hoàn toàn có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này. Tuy vậy anh hãy giảng thêm cho tôi.

MIKE: “In the dark” means not knowing, in ignorance, without information.

Xem thêm: Nhạc Ăn Gì Đây (Version 2), Lời Bài Hát Ăn Gì Đây (Version 2)

“In the dark” tức là không biết, u mê, không tài năng liệu, tin tức nhằm biết.MAI LAN: So you’re going khổng lồ work as a bank loan officer but you’re still in the dark about what you’re supposed to vị at your job.

Vậy anh sắp đến làm nhân viên cấp dưới nhà băng lo dịch vụ thương mại cho vay tiền tuy vậy anh vẫn “in the dark”, “tối mù”, trù trừ gì về việc anh đề nghị làm.

MIKE: Exactly! I need khổng lồ sit down and learn just lượt thích what we vì in school, learning a subject to know the answers to lớn questions in tests.Đúng cầm cố ! Tôi phải ngồi xuống với học như ta học các môn học tập ở trường nhằm biết vấn đáp các câu hỏi trong bài xích thi !

MAI LAN: Then after learning và getting experience at work, you will no longer be in the dark! You will know about the types of loans và which ones are appropriate for your clients.Rồi sau thời điểm học cùng có kinh nghiệm tay nghề trong nghề, anh sẽ không hề bị “in the dark” “tối tăm”. Anh vẫn biết những loại chi phí vay và các loại nào hợp với khách hàng.

MIKE: Wow! You’re such a good advisor. I wish I have you as my manager!Ồ. Cô là nạm vấn giỏi quá. Ước gì cô là chủ tịch của tôi.

MAI LAN: I’m totally in the dark about this subject và so many more!Tôi trọn vẹn “tối tăm”về ngành này và những ngành khác !

MIKE: Yeah, technology! I know that better than anyone else. I have lớn be so patient when I help you improve your computer skills.Đúng, về vi tính! Tôi hiểu ra hơn ai hết. Tôi phải kiên trì lắm khi tôi góp cô tăng tài năng về điện toán.

MAI LAN: Mike. By saying “I have lớn be patient”, you mean you have to lớn try not to lớn get angry with me when you help me?Mike. Nói là “tôi yêu cầu kiên nhẫn” anh mong muốn nói anh đề xuất cố ko nổi sùng khi anh góp tôi cần không ?

MIKE: Now, now, don’t get upset. I know you are in the dark about computer. I’ve been always nice to you, haven’t I?Thôi thôi, chớ nổi nóng. Tôi biết cô “tối mù” về lắp thêm vi tính. Bởi vì vậy tôi luôn luôn thanh thanh với cô, đúng không nào ?

MAI LAN: You’ve been very nice except when you raise your voice and roll your eyes!Anh dễ thương lắm trừ lúc anh to tiếng và hòn đảo mắt !

MIKE: Oh oh! Am I that hard? I’d better watch myself and never do that again! Are you OK with that, Mai Lan?Ồ, ồ. Tôi tệ thế đấy hả ? Tôi nên tự xét mình và không làm rứa nữa. Được chưa, Mai Lan ?

MAI LAN: Alright. You’re forgiven! Seriously, let’s get back to your preparation for the job. So what are you going to bởi next?Rồi. Anh được tha rồi đấy. Rỉ tai đứng đắn, hiện thời chúng ta quay lại chuyện anh sửa soạn cho quá trình của anh. Anh sắp làm gì sắp tới đây ?

MIKE: I’m going home and read and learn & take notes and memorize… I’ll work like a horse.Tôi đã về nhà, đọc, học, ghi nốt, học tập thuộc lòng…. Tôi sẽ thao tác như trâu!

MAI LAN: I know horses have to lớn work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard, for hours every day, right?Tôi biết con ngữa phải thao tác làm việc nặng như kéo xe, và mang vật nặng. Vậy ý anh là anh đã phải làm việc chăm chỉ, các giờ trong ngày, yêu cầu không ?

MIKE: Yes, that’s it. I’ll have to work very hard, work lượt thích a horse. No fun for a while!Đúng vì thế đó. Tôi sẽ phải thao tác làm việc học hỏi thiệt chăm, “làm như trâu”. Không vui chơi giải trí gì hết trong 1 thời gian!

MAI LAN: Well, very soon, you won’t be “in the dark” anymore và you won’t need lớn “work like a horse” because you will know what you should vày in your job & you can relax và enjoy your job.Thực ra chẳng bao lâu anh sẽ không thể “tối tăm” cùng không đề nghị “làm việc như trâu” vị anh đã biết phải làm gì trong việc của mình và anh có thể thong thả cùng vui trong việc làm.

MIKE: I hope so. Và you too, soon you will no longer be in the dark about the computer. You’ve been working like a horse on the computer, soon you will be able lớn handle this device like a real pro!Tôi hi vọng như thế. Với cô nữa. Chẳng bao thọ cô sẽ không thể “tối tăm” về trang bị vi tính. Cô đã học như trâu , cô sẽ rất có thể dùng trang bị vi tính giống như các người bài bản chính thức.

Xem thêm: Vòng Đeo Vòng Đồng Có Tác Dụng Gì, Có Tốt Không? Độc Hại Không?

MAI LAN: OK. Let’s be positive. We work seriously & we keep our spirits high! This is the way to lớn go!OK. Ta sẽ lưu lại tích cực. Bọn họ làm mọi việc đứng đắn cùng giữ tinh thần cao! Đúng con đường rồi đó!

MIKE: Right, Mai Lan. You’re the best!Đúng, Mai Lan ! Cô số một đấy !

Hôm nay bọn họ vừa học hai thành ngữ : IN THE DARK tức là KHÔNG BIẾT và WORK lượt thích A HORSE nghĩa là LÀM VIỆC NHƯ TRÂU. Hằng trung ương và Brandon xin hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.