Loom là gì

      33
*danh từ
 size cửi dệt vải
 láng lờ mờ
 trơn khổng lồ lù lù
*nội động từ
 hiển thị tù mù (sinh sống đằng xa, trong màn sương...)
 the mountain range dimly loomed in the thin veil of morning
 hàng núi chỉ ra tù mù trong màn sương mỏng của buổi ban mai
 (+ large) chỉ ra lù lù, hiển thị to lớn
 the shadow of dealth loomed large
 nhẵn thần bị tiêu diệt hiện ra lù lù

loomIn. a hvà loom IIv.1) (P; intr.) a ship loomed out of the fog 2) (misc.) to lớn loom large (her possible candidacy loomed large in the future plans of the party)
loom▸ verb1
ghostly shapes loomed out of the fog: EMERGE, appear, come into lớn view, take shape, materialize, reveal itself.

Bạn đang xem: Loom là gì

2the church loomed above sầu him: SOAR, tower, rise, rear up; overhang, overshadow, dominate.3without reforms, disaster looms: BE IMMINENT, be on the horizon, impover, threaten, brew, be just around the corner.
■ láng mờ
Lĩnh vực: dệt may
■ form cửi
nonautomatic loom: khung cửi không từ bỏ động
nonautomatic loom: khung cửi thủ công
■ trang bị dệt
jacquard loom: trang bị dệt Jacquard
jacquard loom: sản phẩm dệt hoa nổi
loom oil: dầu máy dệt
loom speed: tốc độ đồ vật dệt
Lĩnh vực: điện
■ ống loom
Giải mê say VN: Ống bằng kim loại đàn hồi được dùng để bọc các dây, chế tạo thêm sự biện pháp điện với sự bảo đảm an toàn.

Xem thêm: Streamer Hynam Tv - Jules Hynam'S Stream

power loom
■ thiết bị dệt
sparking plug cable or loom separator
■ cỗ bóc bóng tuyệt cáp bugi
wiring harness or wiring loom
■ bó dây điện

* danh từ - láng mù mờ - bóng to lớn lù lù* nội cồn từ - chỉ ra lờ mờ (ở đằng xa, vào màn sương...) the mountain range dimly loomed in the thin veil of morning ~ dãy núi hiện ra tù mù trong màn sương mỏng tanh của buổi ban mai - (+ large) chỉ ra thù lù, chỉ ra khổng lồ lớn; hiển thị (cùng với vẻ bắt nạt doạ) the shadow of dealth loomed large ~ trơn thần bị tiêu diệt chỉ ra lù lù
loomloom1
■ noun an apparatus for making fabric by weaving yarn or thread. OriginOE gelōma "tool", shortened to lome in ME. ————————loom2■ verb appear as a vague form, especially one that is threatening. ⁃ (of an event regarded as threatening) seem about khổng lồ happen. ■ noun a vague first appearance of an object seen in darkness or fog, especially at sea. OriginC16: prob. from Low Ger. or Du.
I
noun a textile machine for weaving yarn inlớn a textile ( Freq. 1) Hypernyms: textile machine Hyponyms:carpet loom , figure loom , figured-fabric loom , handloom , Jacquard loom , Jacquard , power loomII verb1. come into view indistinctly, often threateningly ( Freq. 7)- Another air plane loomed inlớn the sky • Hypernyms: look , appear , seem• Verb Frames:- Something ----s- Something is ----ing PP2. appear very large or occupy a commanding position ( Freq. 4)- The huge sculpture predominates over the fountain- Large shadows loomed on the canyon wall • Syn: tower , predominate , hulk• Derivationally related forms: hulk (for: hulk ), predomination (for: predominate ), tower (for: tower ) Hypernyms: rise , lift , rear• Verb Frames:- Something ----s- Something is ----ing PP3. hang over, as of something threatening, dark, or menacing ( Freq. 3)- The terrible vision brooded over her all day long • Syn: brood , hover , bulk large • Hypernyms: hang Hyponyms: overshadow , dominate , eclipse• Verb Frames:- Something is ----ing PP- Some big birds loom in the tree- There loom some big birds in the tree4. weave sầu on a loom- materials loomed in Egypt • Hypernyms: weave sầu , tissue• Verb Frames:- Something ----s