LỚP CHỌN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề giáo dục sẽ giúp chúng ta nói về lịch học của chính mình, ngôi trường bản thân vẫn học tập, môn học tập mình đang theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là từng nào.

Bạn đang xem: Lớp chọn tiếng anh là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, bệnh chỉ
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: dịch thành tích
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học tập bạ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký kết túc xá
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương thức rước người học tập có tác dụng trung tâm
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (câu hỏi có tác dụng của giáo viên)
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinch ĐH, cao đẳng
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: đái học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ Giảng dạy theo giáo trình gồm sẵn.

▪ Làm việc tận nhà, không đề nghị đi lại.

▪ Thời gian đào tạo linc hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính kết nối Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo an toàn đến câu hỏi dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học.

▪ Giao tiếp liên tiếp, sửa lỗi kịp lúc, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức lập tức.

Xem thêm: Bài 10: Khái Niệm Về Hệ Điều Hành Đa Nhiệm Là Gì, Bạn Hiểu Như Thế Nào Về Khái Niệm Đa Nhiệm

▪ Lộ trình được thiết kế theo phong cách riêng cho từng học viên khác biệt.

▪ Dựa trên kim chỉ nam, đặc thù từng ngành câu hỏi của học tập viên.

▪ Học đầy đủ lúc hầu như vị trí, thời gian linh động.


*

▪ Được học tập trên môi trường thiên nhiên chuyên nghiệp hóa 7 năm tay nghề huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết cổng output bởi vnạp năng lượng bạn dạng.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến khi ngừng cổng đầu ra.

▪ khuyến mãi MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế và tư liệu trong quy trình học.

▪ Đội ngũ giáo viên xịn, bên trên 900 Toeic.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Under Secretary Là Gì, Under Secretary Là Gì


*

A/an/the là những từ rất là thân quen vào tiếng anh, chúng được hotline là mạo từ bỏ. Có 2 nhiều loại mạo từ: mạo trường đoản cú không xác định cùng mạo từ bỏ xác định.

*

90namdangbothanhhoa.vn Learning System - Hệ thống học giờ đồng hồ Anh tiếp xúc trọn vẹn cho người mới ban đầu.