MẤT NIỀM TIN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Danh ngôn giờ đồng hồ anh về niềm tin

Đừng lúc nào đánh mất niềm tin trong cuộc sống đời thường ngay cả khi thất bại nhé những bạn. Tinh thần sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh phấn đấu và cố gắng hơn nữa đó. Chúng ta có thể tham khảo những câu danh ngôn giờ đồng hồ Anh về lòng tin dưới đây để làm động lực cho phiên bản thân một trong những lần thảm bại nhé.

Bạn đang xem: Mất niềm tin tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: Mất tinh thần tiếng anh là gì

Những câu danh ngôn tiếng Anh về niềm tin

- Brian Tracy: Whatever you believe with feeling becomes your reality.

Điều chúng ta tin tưởng khỏe mạnh trở thành hiện thực của bạn.

- Peter Marshall: One person with a belief is equal lớn a force of ninety-nine who have only interests.

Một bạn có ý thức bằng chín mươi chín người chỉ có hứng thú.- Tony Robbins: It's not the events of our lives that shape us, but our beliefs as to lớn what those events mean.

Không phải các sự kiện trong đời đánh giá ta, mà đó là niềm tin của ta về chân thành và ý nghĩa của mọi sự kiện đó.

- Tony Robbins: Beliefs have the power to lớn create & the power to lớn destroy. Human beings have the awesome ability to take any experience of their lives and create a meaning that disempowers them or one that can literally save their lives.

Niềm tin bao gồm quyền năng sáng tạo và gia thế hủy diệt. Bé người có công dụng kỳ diệu để thế lấy bất kỳ trải nghiệm như thế nào trong đời và tạo ra một ý nghĩa sâu sắc hoặc phá vứt quyền năng của bản thân hoặc rất có thể cứu mạng bản thân theo nghĩa đen.

- Tony Robbins: If you believe you are right, or you believe you are wrong, you’re right. Whenever you are certain about it, you will tư vấn it.

Remember that.

Nếu các bạn tin mình đúng, hoặc bạn tin mình sai, thì chúng ta đều đúng đấy. Bất cứ bao giờ bạn chắc chắn về điều gì, các bạn sẽ ủng hộ điều đó.

- James M. Barrie: The reason birds can fly & we can't is simply that they have perfect faith, for khổng lồ have faith is to lớn have wings.

Lý vì chim hoàn toàn có thể bay cùng ta thì ko chỉ đơn giản dễ dàng là bọn chúng có niềm tin tuyệt đối, bởi có tinh thần nghĩa là gồm cánh.

- William Blake: The person who does not believe in miracles surely makes it certain that he or she will never take part in one.Người không

tin vào điều kỳ diệu đối lập với sự chắc chắn rằng rằng anh ta đã không bao giờ là một phần của nó.

- Hermann Hesse

A tree says:

My strength is trust.

I know nothing about my fathers, I know nothing about the thousand children that every year spring out of me.

I live out the secret of my seed khổng lồ the very end, and I care for nothing else.

I trust that God is in me.

I trust that my labor is holy. Out of this trust I live.

- cái cây nói:

Sức mạnh của tôi là niềm tin.

Tôi chẳng biết gì về ông cha tôi, tôi chẳng biết được những gì về hàng vạn đứa nhỏ mỗi năm nảy lộc đâm chồi tự tôi.

Tôi sống tới tận cùng bí mật hạt như là của mình, với tôi không thân thiện tới điều gì khác.

Tôi có niềm tin rằng Chúa sinh hoạt trong tôi.

Tôi tin tưởng rằng những cố gắng nỗ lực của tôi là thiêng liêng. Tôi sống trên những tinh thần ấy.

- Blaise Pascal: People almost invariably arrive at their beliefs not on the basis of proof but on the basis of what they find attractive.Con người phần nhiều luôn luôn luôn tìm mang đến niềm tin của chính bản thân mình không cần trên cửa hàng của minh chứng mà trên cửa hàng của điều họ cảm xúc thu hút.


*

- Helen Keller: Optimism is the faith that leads to lớn achievement. Nothing can be done without hope and confidence.Lạc quan lại là ý thức dẫn cho tới thành tựu. Bạn chẳng thể có tác dụng được điều gì nhưng mà thiếu đi hy vọng và sự trường đoản cú tin.

- Steve Jobs: Sometimes life is going khổng lồ hit you in the head with a brick. Don't thất bại faith.

Đôi khi cuộc sống sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

- Elbert Hubbard: Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.

Chúng ta bảo tình yêu là sự việc sống; tuy nhiên tình yêu ko có hi vọng và tinh thần là chết choc đau đớn.

- Louisa May Alcott: We all have our own life to pursue, our own kind of dream khổng lồ be weaving, và we all have the power to lớn make wishes come true, as long as we keep believing.

Tất cả họ đều có cuộc sống riêng nhằm theo đuổi, niềm mơ ước riêng để dệt nên, cùng tất cả họ đều có sức khỏe để biến mơ ước trở thành hiện tại thực, miễn là bọn họ giữ vững vàng niềm tin.

- Sophia Loren: Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

Vượt lên phía đằng trước là một quá trình đòi hỏi lòng tin tưởng mơ ước vào bản thân. Đó là vì sao vài bạn với tài năng tầm thường xuyên nhưng có chí tiến thủ vĩ đại lại đi xa hơn nhiều những người với năng lực vượt trội hơn hẳn.

- William Arthur Ward: Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

Lạc quan tiền là hạt giống như gieo trồng trên mảnh đất nền của niềm tin; bi quan là phân tử giống lưu giữ dưới căn hầm ngờ vực.

- Steve Jobs: You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to lớn trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.

Bạn chẳng thể kết nối những điểm trong đời chúng ta khi chú ý về phía trước; các bạn chỉ hoàn toàn có thể kết nối bọn chúng khi nhìn lại phía sau. Vì chưng vậy bạn phải tin cẩn rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Chúng ta phải tin vào cái gì đó - lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất kể điều gì. Bí quyết tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác hoàn toàn trong cuộc đời tôi.

- William James: Believe that life is worth living và your belief will help create the fact.

Hãy có niềm tin rằng đời xứng đáng sống, và niềm tin của các bạn sẽ giúp tùy chỉnh thiết lập sự thực đó.

- Anatole France: lớn accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

Để có tác dụng được phần đông điều lớn lao, bọn họ không phần nhiều phải hành động mà còn nên mơ mộng, không những đề xuất lên kế hoạch ngoài ra phải bao gồm niềm tin.- Arsene Wenger: to achieve great things you have first khổng lồ believe it.

Để có tác dụng được hồ hết điều to tát, trước tiên bạn đề nghị tin vào nó.

Xem thêm: 'Ca Si Thu Trang Quang Ninh' Search, Ca Sĩ Thu Trang: Sẽ Không E Dè Nữa

Thế giới tưởng như thật điên rồ mà bọn họ đang tận mắt chứng kiến là hiệu quả của một hệ tinh thần không hoạt động. Để nhìn thế giới khác đi, họ phải sẵn lòng biến đổi hệ ý thức của mình, nhằm quá khứ trôi qua, không ngừng mở rộng nhận thức về lúc này và có tác dụng tan chảy nỗi sốt ruột trong tâm tưởng.

- Victor Hugo: A faith is a necessity khổng lồ a man. Woe khổng lồ him who believes in nothing.

Niềm tin quan trọng cho con người. Thật thống khổ mang đến ai không tin tưởng tưởng.

- Helen Keller: Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.

Niềm tin là mức độ mạnh có thể khiến quả đât tan vỡ lộ diện trong ánh sáng.

- John Lennon: I believe in everything until it's disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it's in your mind. Who's to say that dreams & nightmares aren't as real as the here và now?

Tôi tin vào hầu như thứ cho tới khi nó bị chưng bỏ. Vì vậy tôi tin vào tiên, thần thoại, rồng. Tất cả đều tồn tại, thậm chí còn dù nó chỉ ở trong tâm trí bạn.

Ai dám nói rằng giấc mơ với ác mộng không thực như điều ở chỗ này lúc này?

- Henry David Thoreau: Live your beliefs và you can turn the world around.Hãy sống theo lòng tin cùa mình, và chúng ta có thể xoay chuyển cả

thế giới.

- Mahatma Gandhi: Faith... Must be enforced by reason... When faith becomes blind it dies.

Niềm tin... Cần được gia cố bằng lý lẽ... Khi lòng tin mù, nó sẽ bị tiêu diệt đi.

- William James: It is wrong always, everywhere, & for everyone, lớn believe anything upon insufficient evidence.

Luôn luôn, ở bất cứ đâu, và đối với bất cứ ai, thật sai lầm khi tin vào bất cứ thứ gì khi không đủ bằng chứng.- William Arthur Ward: Faith is

knowing there is an ocean because you have seen a brook.

Tin tưởng là biết bên cạnh kia là biển lớn bởi mình nhìn thấy suối.

- Henry David Thoreau: Pursue some path, however narrow & crooked, in which you can walk with love & reverence.

Hãy theo đuổi con đường mà bạn cũng có thể đi với tình yêu với lòng tôn kính, cho dù nó bao gồm hẹp cùng quanh co đến mức nào.- Henri Frederic Amiel:

Society lives by faith, & develops by science.

Xã hội tồn tại dựa vào niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.

- Henry David Thoreau: The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness.

Hạt tương tự niềm tin nhỏ dại bé tuyệt nhất cũng tốt hơn nhiều trái niềm hạnh phúc to to nhất.

- Martin Luther: Every man must vày two things alone; he must do his own believing & his own dying.Ai cũng buộc phải tự mình làm cho lấy hai điều;

niềm tin của chính bản thân mình và tử vong của bao gồm mình.

- Louisa May Alcott: He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions.

Người có tín nhiệm thì mạnh dạn mẽ; người lắm nghi hoặc thì yếu hèn ớt. Tinh thần mãnh liệt vượt lên trên mặt những hành động to tát.

- Mahatma Gandhi: A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history.

Một lượng nhỏ những niềm tin quyết trung ương được nung nấu ăn bởi lòng tin son fe vào thiên chức của mình rất có thể làm biến đổi dòng lịch sử.

- Les Brown: Sometimes you've got khổng lồ believe in someone else's belief in you until your belief kicks in.

Đôi khi chúng ta phải tin vào niềm tin của người khác tính đến khi kiếm được niềm tin của riêng mình.

- Albert Schweitzer: Man must cease attributing his problems to his environment, & learn again lớn exercise his will - his personal responsibility in the realm of faith và morals.

Con fan cần ít đổ rắc rối của bản thân lên môi trường thiên nhiên xung quanh, với học giải pháp thể hiện tại ý chí - trách nhiệm cá nhân trong nghành nghề dịch vụ niềm tin cùng đạo đức.- Thomas Carlyle: A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things.

Người ta sống dựa vào tin vào điều gì đó: chưa phải nhờ luận bàn và tranh cãi xung đột về không ít thứ.

- Robertson Davies: Fanaticism is overcompensation for doubt.

Cuồng tín là việc bồi thường xuyên quá đà mang đến ngờ vực.

- William Arthur Ward: Faith sees a beautiful blossom in a bulb, a lovely garden in a seed, and a giant oak in an acorn.

Niềm tin thấy đóa hoa yêu thương kiều trong một chiếc nụ, vườn xinh đẹp trong một hạt giống, cùng cây sồi phệ trong một trái sồi.

- Thomas Fuller: He does not believe who does not live according to his belief.

Ai ko sống theo đức tin của mình cũng sẽ không tin tưởng.

- William James: Belief creates the actual fact.

Niềm tin tạo ra hiện thực.- Oprah Winfrey: You are what you are by what you believe.

Niềm tin của bạn cho thấy thêm bạn là ai.

- Maxwell Maltz: This is where you will win the battle - in the playhouse of your mind.

Đây là nơi các bạn sẽ thắng trận đánh - trong thâm tâm hồn của thiết yếu mình.

- Charles Bukowski: I wish lớn weep but sorrow is stupid. I wish khổng lồ believe but belief is a graveyard.

Tôi ước ao khóc tuy thế nỗi bi thiết thật dở hơi xuẩn. Tôi ý muốn tin nhưng lòng tin là nghĩa địa.

- Tony Robbins: What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are.Điều ta hoàn toàn có thể hay chẳng thể thực hiện, điều ta xem như là khả thi giỏi bất khả thi, hãn hữu khi là biểu hiện của tài năng thực sự ta có. Đúng hơn, nó là thể hiện của tinh thần của ta về nhỏ người bạn dạng thân ta.

- Lewis Carroll: If you set khổng lồ work to lớn believe everything, you will tire out the believing-muscles of your mind, & then you'll be so weak you won't be able to lớn believe the simplest true things.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Ngọc Sơn - Được Cập Nhật Mới Nhất

Danh ngôn giờ đồng hồ Anh về niềm tin mà chúng tôi giới thiệu ngơi nghỉ trên hy vọng sẽ là mối cung cấp tài liệu hữu ích cho chúng ta khi muốn cải thiện từ vựng tiếng Anh.