Narrow Minded Là Gì

     
It should reassure us that Jehovah is above the narrow-minded religious hostility that permeates the world today.

Bạn đang xem: Narrow minded là gì


Điều này cam kết với họ rằng Đức Giê-hô-va không chấp nhận sự thù nghịch tôn giáo hẹp hòi đang lan tràn trên thế giới ngày nay.
Many people who believe that ‘there is good in all religions’ might consider it narrow-minded to think otherwise.
Nhiều bạn vốn cho là «đạo nào cũng dạy điều tốt» hoàn toàn có thể cho rằng ai nghĩ khác hơn hoàn toàn như vậy là bao gồm đầu óc thiển cận.
He used the occasion lớn present what he knew to lớn be the truth, whether he was considered narrow-minded or not.
Ông vẫn nhân thời cơ đó để trình diễn những gì cơ mà ông biết về lẽ thật, mặc dù họ có coi ông là người dân có đầu óc thiển cận tốt không.
If your workmate were khổng lồ demand that you change your view of smoking, would that not make him narrow-minded & intolerant?
Nếu đồng nghiệp buộc chúng ta phải đổi khác quan điểm về việc hút thuốc, chẳng buộc phải đó bắt đầu là hẹp hòi và cố kỉnh chấp sao?
15 A self-centered attitude can lead to lớn one’s being self-righteous, which, in turn, can cause a person khổng lồ become narrow-minded, presumptuous.
15 cách biểu hiện vị kỷ cũng hoàn toàn có thể dẫn đến việc một fan tự cho bạn là công bình, rồi người ấy hoàn toàn có thể trở nên hẹp hòi, từ bỏ phụ.

Xem thêm: Tiểu Sử Hương Giang Idol: Từ Con Trai Duy Nhất Đến Hoa Hậu Chuyển Giới


She also recorded songs by Ansel Cridland of The Meditations, including "Narrow Minded Man", a response khổng lồ The Meditations" chauvinistic "Woman is lượt thích a Shadow".
Bà đã và đang thu âm những bài hát của Ansel Cridland của The Meditations, bao hàm "Narrow Minded Man", một lời hồi âm trao chuốt mang đến "Woman is lượt thích a Shadowg" của The Medations.
In contrast, the Samaritans found that the message of the good news ignored class distinctions, và thus it differed greatly from the narrow-minded thinking of the Pharisees.
Nhưng tín đồ Sa-ma-ri thì phân biệt trong tin mừng không tồn tại sự riêng biệt giai cấp, và vì vậy thông điệp này khác hoàn toàn với lối xem xét hẹp hòi của bạn Pha-ri-si.
(Matthew 5:20) The sharp contrast between the divine justice exemplified by Jesus và the narrow-minded self-righteousness of the scribes và Pharisees was the cause of frequent contentions among them.
Sự tương bội nghịch rõ rệt giữa sự công bằng của Đức Chúa Trời qua gương của Chúa Giê-su Christ và sự tự cho là công bằng của những thầy thông giáo và bạn Pha-ri-si tất cả đầu óc thon thả hòi đã khiến cho hai bên thường tranh cãi xung đột nhau.
Samantha Morton as Mary Lou Barebone: a narrow-minded No-Maj & the sinister leader of the New Salem Philanthropic Society or "The Second-Salemers", a group whose goals include exposing và killing wizards & witches.

Xem thêm: Các Lỗi Liên Minh Huyền Thoại Và Cách Khắc Phục Lỗi Lol, Cách Khắc Phục Lỗi System Error Lol


Samantha Morton vai Mary Lou Barebone: một No-Maj hẹp hòi nham hiểm và chỉ huy của "Hiệp hội từ bỏ thiện Salem mới" hay "Hội Salem Đệ Nhị", một đội nhóm có mục tiêu bao hàm vạch trần với giết các phù thủy, pháp sư.
(Revelation 18:4, 5) Yes, God himself is deeply offended by religion that ‘encourages strife, numbs the human conscience, fills the brain with escapist fantasies, và causes people khổng lồ be narrow-minded, superstitious, và full of hatred & fear’!
(Khải-huyền 18:4, 5) Đúng vậy, bao gồm Đức Chúa Trời bị xúc phạm nặng bởi vì các tôn giáo ‘xui giục tranh chấp, có tác dụng tê liệt lương trọng điểm con bạn và khiến cho tâm trí người ta đầy mộng tưởng trốn kiêng thực tại và khiến cho con fan hẹp hòi, mê tín, đầy căm hờn và sợ hãi’!
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M