Ngành Kỹ Thuật Môi Trường Là Gì

     

Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh là ngành học tập về công nghệ và kỹ thuật nhằm mục tiêu ngăn ngừa, giảm thiểu, thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải và xử trí nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn thông qua các biện pháp lý-hóa-sinh; phân tích quality môi trường và đưa ra các giải pháp quản lý, góp phần đảm bảo môi trường hướng tới phát triển bền vững.

*

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO