PHỤ TRỘI LÀ GÌ

     
*Bạn đang xem: Phụ trội là gì

Tin Tức Kiểm ToánTin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan


Kế toán chi tiêu trái phiếu vạc sinh khuyến mãi và phụ trội
*
*

Kế toán đầu tư trái phiếu phân phát sinh khuyến mãi và phụ trội

 

Phương pháp kế toán khi đầu tư trái phiếu phân phát sinh ưu đãi hay phụ trội.

- Doanh thu vận động tài chính từ chi phí lãi vào trong ngày 31/12Tiền lãi danh nghĩa = 100.000*7% = 7.000Doanh thu chuyển động tài bao gồm từ tiền lãi thực tế = chi phí lãi danh nghĩa trên trái phiếu công (+) phần ưu đãi trừ (-) phần phụ trội.

Như vậy, câu hỏi tính doanh thu hoạt động tài chính từ chi phí lãi thực tiễn sẽ tuỳ nằm trong vào việc phân chia phụ trội hay ưu đãi của trái phiếu. Từ bỏ đây, rất có thể vận dụng một trong những hai cách thức để tính kia là phương pháp phân bổ theo mặt đường thẳng và phân bổ theo lãi suất thị trường.

Phân bửa theo đường thẳng

Nếu chiết khấu trái phiếu

Tổng mức phân tách khấu đề nghị phân bổ: 3.993, tương ứng với số kỳ trả lãi trái phiếu là 5 kỳ. Như vậy, khuyến mãi được phân bổ cho mỗi kỳ trả lãi là: 799 (3.993/5 = 799)- chi phí lãi thực tế = 7.000 + 799 = 7.799 *Phương pháp hạch toán:- Ngày sở hữu trái phiếu Nợ TK Đầu tư dài hạn 96.007 bao gồm TK Tiền: 96.007- Ngày thừa nhận lãi (31/12) Nợ TK tiền 7.000 Nợ TK Đầu tư dài hạn 799 gồm TK doanh thu HĐTC 7.799

Nếu phụ trội trái phiếu

Tổng số phụ trội cần phân bổ: 4.212, tương xứng với số kỳ trả lãi trái phiếu là 5 kỳ.

Xem thêm: Nguyãªn TắC Lã  Gã¬? Phã¢N Tã­Ch MốI Liãªn Hệ GiữA Nguyãªn Lã½ Vã  Quy TắC?


Xem thêm: Review Phòng Khám Bác Sĩ Trí Đoàn : Khám Từ Xa Qua Gọi Thoại


Như vậy, phụ trội được phân bổ cho mỗi kỳ trả lãi là: 842 (4.212/5)- tiền lãi thực tiễn = 7000 - 842 = 6.158*Phương pháp hạch toán:- Ngày tải trái phiếu Nợ TK Đầu bốn dài hạn104.212 có TK Tiền: 104.212- Ngày nhận lãi (31/12) Nợ TK chi phí 7.000 tất cả TK Đầu tư dài hạn 842 bao gồm TK lệch giá HĐTC 6.158

Phân ngã theo lãi suất vay thị trường

Bảng phân chia chiết khấu theo lãi suất thị trường

Thời điểm

Tiền lãi theo lãi vay

trái phiếu (7%)

Tiền lãi theo lãi suất

thị trường (8%)

Phân ngã chiết khấu cho

mỗi kỳ hạn lãi

Giá trị trái khoán

tại thời điểm

(1)= 100.000*7%

(2) = (4)*8%

(3) = (2) - (1)

(4)

96.007

7.000

7.681

681

96.688

7.000

7.735

735

97.423

7.000

7.794

794

98.217

7.000

7.857

857

99.074

7.000

7.926

926

100.000

Tổng

35.000

38.993

3.993

* phương pháp hạch toán

- Ngày mua trái phiếu Nợ TK Đầu tứ dài han: 96.007 gồm TK Tiền: 96.007

- Ngày nhận tiền lãi (31/12) năm 2000 Nợ TK Tiền: 7000 Nợ TK Đầu bốn dài hạn: 681 có TK lệch giá HĐTC: 7.681

- Ngày dìm tiền lãi (31/12) năm 2001 Nợ TK Tiền: 7000 Nợ TK Đầu bốn dài hạn: 735 có TK doanh thu HĐTC: 7.735

- Ngày nhấn tiền lãi (31/12) năm 2002 Nợ TK Tiền: 7.000 Nợ TK Đầu tứ dài hạn: 794 có TK lợi nhuận HĐTC: 7.794

- Ngày dấn tiền lãi (31/12) năm 2003 Nợ TK Tiền: 7.000 Nợ TK Đầu tư dài hạn: 857 bao gồm TK lệch giá HĐTC: 7.857

- Ngày thừa nhận tiền lãi (31/12) năm 2004 Nợ TK Tiền: 7.000 Nợ TK Đầu tứ dài hạn: 926 tất cả TK lợi nhuận HĐTC: 7.926

Bảng phân bổ phụ trội theo lãi suất vay thị trường

Thời điểm

Tiền lãi theo lãi

suất trái khoán (7%)

Tiền lãi theo lãi suất vay

thị trường (6%)

Phân té chiết khấu cho

mỗi kỳ hạn lãi

Giá trị trái phiếu

tại thời điểm

(1)= 100.000*7%

(2) = (4)*6%

(3) = (1) - (2)

(4)

104.212

7.000

6.253

747

103.465

7.000

6.208

792

102.673

7.000

6.160

840

101.833

7.000

6.110

890

100.943

7.000

6.057

943

100.000

Tổng

35.000

30.788

4.212

* phương pháp hạch toán:

- Ngày sở hữu trái phiếu: Nợ TK Đầu tư dài hạn: 104.212 có TK Tiền: 104.212

- Ngày nhận tiền lãi (31/12) năm 2000: Nợ TK Tiền: 7000 tất cả TK Đầu tứ dài hạn: 747 bao gồm TK doanh thu HĐTC: 6.253

- Ngày nhấn tiền lãi (31/12) năm 2001: Nợ TK Tiền: 7000 bao gồm TK Đầu tư dài hạn: 792 tất cả TK doanh thu HĐTC: 6.208

 - Ngày nhận tiền lãi (31/12) năm 2002: Nợ TK Tiền: 7000 bao gồm TK Đầu bốn dài hạn: 840 bao gồm TK lợi nhuận HĐTC: 6.160

- Ngày thừa nhận tiền lãi (31/12) năm 2003: Nợ TK Tiền: 7000 tất cả TK Đầu tứ dài hạn: 890 bao gồm TK lệch giá HĐTC: 6.110

 - Ngày thừa nhận tiền lãi (31/12) năm 2004: Nợ TK Tiền: 7000 có TK Đầu tư dài hạn: 943 bao gồm TK lợi nhuận HĐTC: 6.057

Việc tính đúng, tính đầy đủ trên cơ sở cân xứng với những chính sách chung trong kế toán tài chính là điều đặc biệt quan trọng và phải thiết. Điều đó không số đông góp phần bảo đảm tính xác thực trong số liệu kế toán ngoài ra thể hiện nay tính trung thực, phải chăng và nhất quán trên report tài thiết yếu ở các DN. Thiết nghĩ, hai phương pháp tính và hạch toán kế toán liên quan đến ưu tiên và phụ trội trái khoán không nhằm mục đích ngoài mục tiêu trên, nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán ở những DN. Xung quanh ra, khi sẽ lựa chọn phương thức thống độc nhất để áp dụng trong việc phân bổ chiết khấu tuyệt phụ trội trái phiếu trong kỳ, kế toán cần phải có sự thuyết minh trên báo cáo tài chính.