SPECIFIER LÀ GÌ

     

Sample translated sentence: // Specify the linear và nonlinear slot sizes. ↔ // Chỉ định size vùng tuyến tính với không đường tính.


*

*

Currently we have no translations for specifier in the dictionary, maybe you can địa chỉ cửa hàng one? Make sure to kiểm tra automatic translation, translation memory or indirect translations.


To specify how google adwords Editor should treat the new ads, select one of the options below from Tools > Settings (Windows) or google ads Editor > Preferences (Mac).

Bạn đang xem: Specifier là gì


Để hướng đẫn cách adwords Editor xử lý các quảng cáo mới, hãy lựa chọn một trong những tùy chọn dưới từ chính sách > thiết đặt (Windows) hoặc adwords Editor > Tùy lựa chọn (Mac).
Because it also specifies the use of the proleptic Gregorian calendar for all years before 1582, some readers incorrectly assume that a year zero is also included in that proleptic calendar, but it is not used with the BC/AD era.
Do họ cũng chỉ rõ việc thực hiện của kế hoạch Gregory đón trước cho tất cả các thời gian trước năm 1582, một số độc giả kết luận một cách sai trái là năm 0 luôn luôn được chuyển vào trong lịch này, vào khi điều đó là ko bình thường.
A policy is a mix of rules that specify how a nội dung owner wants YouTube to lớn handle a claimed video.
Chính sách là bộ quy tắc nêu rõ cách chủ cài nội dung ước ao YouTube xử lý đoạn clip được chứng thực quyền sở hữu.
A path is a specific sequence of nodes occurring across one or more steps, within a specified time frame.
Đường dẫn là một trong những chuỗi các nút ví dụ xảy ra vào một hoặc nhiều bước, trong một khung thời hạn đã chỉ định.
The objects were visualised in digital khung from Piranesi"s designs & then rematerialized in three dimensions in the materials specified in the design.
Các đối tượng được tưởng tượng dưới dạng kỹ thuật số từ xây dựng của Piranesi và tiếp nối được tái tổ chức cơ cấu theo bố chiều trong các vật liệu được chỉ định vào thiết kế.
This allows you to lớn specify the subset of variants that should be included in the response khổng lồ a master playlist request & the order of those variants.
Điều này có thể chấp nhận được bạn chỉ định tập đúng theo con của các biến mà đề nghị được bao hàm trong bình luận yêu cầu danh sách phát bao gồm và trình tự của không ít biến thể đó.
If specified, only files that contain this text are found. Chú ý that not all tệp tin types from the danh sách above are supported. Please refer khổng lồ the documentation for a danh mục of supported file types
Nếu được xác định, chỉ hầu như tập tin chứa đoạn này sẽ tiến hành tìm. Chú giải rằng phần đông kiểu tập tin trong danh sách trên có đề xuất được hỗ trợ. Xem tài liệu chỉ dẫn để search danh sách những kiểu được hỗ trợ
Formally, an elliptic curve is a smooth, projective, algebraic curve of genus one, on which there is a specified point O. An elliptic curve is an abelian variety – that is, it has a multiplication defined algebraically, with respect to which it is an abelian group – & O serves as the identity element.
Đại thể thì một đường cong elliptic là 1 trong những đường cong đại số trơn, đối xứng bậc 1, trong các số ấy có một điểm xác định O. Một con đường cong elliptic là 1 trong những loại thay đổi Abel - tức thị nó bao gồm một phép nhân được có mang kiểu đại số, đối với nó là một nhóm Abel – và điểm O lâu dài với tư cách thành phần đơn vị.
Businesses that transact in more than one currency can specify a local currency type when sending transaction data to Analytics.
Doanh nghiệp thanh toán bằng nhiều đơn vị chức năng tiền tệ rất có thể chỉ định một các loại nội tệ khi gởi dữ liệu giao dịch đến Analytics.
It is important lớn specify which method you are using when you refer to lớn a retailer"s profit as a percentage.
Điều quan trọng đặc biệt là chỉ định phương thức bạn đang sử dụng khi bạn đề cập cho lợi nhuận của nhà kinh doanh nhỏ dưới dạng phần trăm.

Xem thêm: Đẩy Mạnh Tự Phê Bình Và Phê Bình Là Gì, Phê Bình Và Tự Phê Bình Trong Cán Bộ, Đảng Viên


As defined above one can also count degrees of freedom using the minimum number of coordinates required to specify a position.
Như đã định nghĩa ở trên, tín đồ ta cũng có thể đếm độ trường đoản cú do bằng phương pháp sử dụng con số tọa độ tối thiểu cần thiết để chỉ định một vị trí.
Msiexec provides a way lớn break after loading a specified custom action DLL but before invoking the action.
Msiexec hỗ trợ một cách để phá vỡ sau thời điểm tải một tủ sách DLL hành động tùy chỉnh cụ thể nhưng trước lúc gọi hành động.
Thêm 150 loại được mua hàng trong Chương trình mang lại thuê-Cho mượn vào thời điểm năm 1941 nhưng không được giao hàng.
Suffix is an augmentation khổng lồ the truyền thông type definition khổng lồ additionally specify the underlying structure of that truyền thông media type.
Hậu tố là 1 trong sự bổ sung cho tư tưởng loại phương tiện để chỉ định thêm cấu trúc cơ bạn dạng của kiểu phương tiện đi lại đó.
To calculate overall delivery time, you need to lớn specify cut-off time, handling time và transit time.
Để tính tổng thời gian giao hàng, bạn cần xác minh thời gian chốt solo hàng, thời gian xử lý và thời hạn vận chuyển.
Structured data is used not only lớn specify tìm kiếm features, but also to lớn help Google understand & present the information on your site in new and interesting ways (such as Assistant actions), to lớn enable better tìm kiếm results (such as enabling users to tìm kiếm for recipes containing chicken or with less than 500 calories), or to lớn store information in the knowledge panel.
Dữ liệu có cấu tạo không chỉ dùng để làm xác định các tính năng tìm kiếm kiếm, cơ mà còn sẽ giúp đỡ Google phát âm và trình diễn thông tin trên trang web của doanh nghiệp theo các cách mới cùng thú vị (chẳng hạn như hành động trên Trợ lý), để có lại tác dụng tìm kiếm tốt hơn (chẳng hạn như giúp người tiêu dùng tìm kiếm công thức nấu ăn uống có yếu tắc là thịt con kê hoặc thấp hơn 500 calo) hoặc để lưu trữ thông tin trong bảng tri thức.
The exact terminal voltage & capacity of an AA size battery depend on cell chemistry; however, devices designed for AA will usually only take 1.5 V unless specified by the manufacturer.
Hiệu điện thay đầu cuối chính xác và hiệu suất của một pin form size AA dựa vào vào tính chất hóa học của pin; tuy nhiên, các thiết bị có thiết kế cho sạc pin AA hay chỉ tất cả hiệu điện núm 1,5 V trừ khi nhà tiếp tế chỉ định không giống đi.
After selecting Export books, tick the box labelled add a price & specify the details of the price type you want to add.
Sau khi lựa chọn Xuất sách, chọn hộp được đính thêm nhãn Thêm giá chỉ và hướng dẫn và chỉ định thông tin cụ thể của nhiều loại giá mà bạn muốn thêm.
To ensure the options you specify take effect before any ads are requested for the page, make the setTagForUnderAgeOfConsent GPT API gọi early in the execution of your page.

Xem thêm: Chồng Của Mc Đỗ Thụy Là Ai, Mc Đỗ Thụy Vẫn Miệt Mài Cùng Xây Ngôi Nhà Mơ Ước


Để bảo vệ các tùy chọn bạn xác định có hiệu lực thực thi hiện hành trước khi ngẫu nhiên quảng cáo nào được yêu mong cho trang, hãy sớm triển khai cuộc gọi API GPT setTagForUnderAgeOfConsent trong quy trình thực thi trang của bạn.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M