Tên ngọc hân có ý nghĩa gì

     
*Bạn đang xem: Tên ngọc hân có ý nghĩa gì

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, cho nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 96 玉 ngọc <0, 5> 玉玉 ngọc, túcyù(Danh) Ngọc, thứ đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: Ngọc bất trác, bất thành khí 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không mài giũa thì không thành khí cụ.(Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: ngọc diện 玉面 mặt đẹp như ngọc, ngọc dịch 玉液 rượu ngon.(Tính) Tôn quý. ◎Như: ngọc thể 玉體 mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc.(Động) Thương yêu, giúp đỡ. ◇Thi Kinh 詩經: Vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) Nhà vua muốn gây dựng cho ngươi thành tài (thương yêu ngươi như ngọc).Một âm là túc. (Danh) Người thợ ngọc.(Danh) Họ Túc.1. <佩玉> bội ngọc 2. <冰清玉潔> băng thanh ngọc khiết 3. <冰玉> băng ngọc 4. <冰肌玉骨> băng cơ ngọc cốt 5. <寶玉> bảo ngọc 6. <昆玉> côn ngọc 7. <珠玉> châu ngọc 8. <璧玉> bích ngọc 9. <白玉微瑕> bạch ngọc vi hà 10. <碧玉> bích ngọc 11. <芝蘭玉樹> chi lan ngọc thụ 12. <被褐懷玉> bị hạt hoài ngọc 13. <錦衣玉食> cẩm y ngọc thực 14. <冠玉> quan ngọc 15. <玉雪> ngọc tuyết 16. <玉珂> ngọc kha


Xem thêm: Bùi Anh Tuấn Wiki - Top 5 Bài Hát Cực Phẩm Nhất Của Bùi Anh Tuấn

玉 có 5 nét, bộ ngọc: đá quý, ngọc(96)钰 có 10 nét, bộ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)鈺 có 13 nét, bộ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)
Bộ 72 日 nhật <4, 8> 昕昕 hânxīn(Danh) Rạng đông (lúc mặt trời mới mọc). ◎Như: hân tịch 昕夕 sớm tối.


Xem thêm: Tiểu Sử Ông Trầm Bê - Chi Tiết Tiểu Sử Trầm Bê Mới Nhất

昕 có 8 nét, bộ nhật: ngày, mặt trời(72)欣 có 8 nét, bộ khiếm: khiếm khuyết, thiếu vắng(76)掀 có 11 nét, bộ thủ: tay(64)訢 có 11 nét, bộ ngôn: nói(149)焮 có 12 nét, bộ hỏa: lửa(86)