Trụ trì tiếng anh là gì

     

Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng tốt các từ vựng giờ đồng hồ Anh cần sử dụng vào ca dua (Buddhist terms / buddhis vocabulary) giúp cho biên dịch tiện lợi tra cứu vãn các thuật ngữ về tên tuổi (chức vụ) nhỏng đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng như tchúng ta giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này học hỏi trường đoản cú trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu bạn có thêm công bố, vui vẻ góp sức chủ kiến phần bình luận hoặc email phungocviet03gmail.com. Xin cám ơn


*

Các tự vựng giờ Anh sử dụng trong chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng thọ Đại giới (250 giới sau ít nhất 2 năm tchúng ta giời Sa di (10 giới) với tu tập ít nhất hai năm, tuổi thọ ít nhất là đôi mươi tuổi.quý khách hàng đã xem: Trụ trì giờ anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức bao gồm tuổi đạo tối thiểu là 25 năm (tuổi đời bên trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa gồm tuổi đạo ít nhất là 40 năm (tuổi đời bên trên 60 tuổi)

hòa hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikkhu vực / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công chứng quận 2

Đồ đồ vật trong chùa:

Ca tòng, Tu viện/Ni viện: Pagoda / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupa / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng con đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đảnh lễ Tam bảo: Pay homage khổng lồ the Triple Gems

Lạy to lớn prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen to Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phạt nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân với quả: cause and effect

Nhân duyên: condition

Dulặng khởi: co-arising, dependent origination

Tđọng đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an nhàn /nụ cười sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống lịch sử cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự ràng buộc, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ dùng, đồ vật đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinh mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: cơ chế nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng chế tác hóa, Đấng sáng thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: nhà thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo mặt đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: thánh địa của bạn Hồi giáo

– Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linh mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên con đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái khu đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, sachảy – /ˈseɪ.tən/, demon – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: thứ chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linh hồn, tinc thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền lành định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: bốn tưởng, trọng điểm hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn chỉnh đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự ngớ ngẩn muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: đức hạnh, phẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng trường đoản cú trung khu, thiện nay lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng trường đoản cú bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự tình thực, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thực tình, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: loại ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: gớm sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: tmáu giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: thiên hà, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn uống minc chi phí sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience & sincerity.

Bạn đang xem: Trụ trì tiếng anh là gì

=> Mọi sự xung tự dưng phần đông hoàn toàn có thể được xử lý với sự độ lượng, nhẫn nại cùng thực tâm.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people like Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con mặt đường nhận thức của những tín ngưỡng chân chính là thông qua việc thực hành thực tế sang sửa phiên bản thân theo những tiêu chuẩn đạo đức được dẫn dắt vị các vị giác trả nlỗi Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, and they do other ways khổng lồ discover the mystery of connection between human & universal.

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help to lớn restore truthful morality standards of human.

Xem thêm:

=> Mọi tín ngưỡng chân chính lộ diện trong buôn bản hội loài người Khi những tiêu chuẩn đạo đức sẽ xuống cấp trầm trọng. Họ góp phục sinh lại tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp chân chủ yếu đến bé người.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các bên kỹ thuật nói rằng chúng ta chỉ nhận biết được 4% vật hóa học trong thiên hà, cho nên họ quan trọng thấy được sự vĩnh cửu của những sinch mệnh được cấu thành vì những đồ gia dụng hóa học khác. Tuy nhiên từ bỏ rất lâu các tín ngưỡng tôn giáo hiện đang có thể nhấn thức về Thần – gần như sinch mệnh thời thượng hơn loại người.

Xem thêm: Blend For Visual Studio 2015 Là Gì, Blend For Visual Studio Feature Tour

không giống 2

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các từ vựng giờ đồng hồ Anh dùng trong cvào hùa đôi khi cần sử dụng ngôn ngữ pali giỏi sanskrit (tiếng Phạn) vị vậy cực nhọc ghi ghi nhớ vì vậy khiến khó khăn mang lại biên dịch, vì vậy, câu hỏi cần sử dụng đúng đắn thuật ngữ sử dụng trong cvào hùa hay nghành phật giáo là đặc biệt.