Wannabe Là Gì

     

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ 90namdangbothanhhoa.vn.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Wannabe là gì

a person who wants lớn be like someone else, esp. someone famous, or who wants to lớn be thought of as famous:
The t unvoices the possessive sầu s và makes its sound less like a warm, fuzzy syntax word, & more lượt thích a predicating wannabe.
They were also transformative for the field of landscape architecture, not all for the best, because there were a lot of bad copies và wannabes.
Some critics placed blame on the contestants" overly trusting nature and desire for fame, calling them gullible wannabes.
However, they are now better positioned khổng lồ organize và lead their own group of associates and wannabes eager khổng lồ prove their worth.
Ambitious people already have a clear sense of where they need to be, & wannabes know but can"t get off their rusty dusties và go.
A poet much admired by his fellow poets & the wannabes, his poetry is known for both thematic và technical innovations.
The curious wannabe-explorer often surveys the neighborhood with her binoculars at the top of her wedding cake house.
During a "beszavazshow", the viewing public had lớn choose from the three wannabe housemates: who they wanted to participate in the show.
Some of the comic artists concerned reacted negatively, accusing editors of being wannabe tin-pot dictators masquerading as humble editors.
Many wannabes use pretending as a way khổng lồ appease the intense emotional pain related khổng lồ having body toàn thân integrity identity disorder.


Xem thêm: Diêu Bối Na Chết - Ca Sĩ Diêu Bối Na Qua Đời Vì Ung Thư Vú Ở Tuổi 34

Các quan điểm của những ví dụ ko biểu hiện quan điểm của các biên tập viên 90namdangbothanhhoa.vn 90namdangbothanhhoa.vn hoặc của 90namdangbothanhhoa.vn University Press tốt của các đơn vị cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn 90namdangbothanhhoa.vn English 90namdangbothanhhoa.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Nữ Ca Sĩ Lệ Quyên Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Lệ Quyên

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語